Strona G????wna · Download 04.12.2023 13:20:35
Nawigacja
Strona G????wna
Informator szkolny
Download
Kontakt
Galeria
Szukaj

Bezpiecze??stwo w sieci
Misja szko??y
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Najnowszy Użytkownik: Admin_R
Witamy
Strona archiwalna
Szko??y Podstawowej im. Ks. Pra??ata Erharda Staniszewskiego
w ??liwicach


Dyrektor szko??y: mgr in??. Mariola Pawelska, z-ca: mgr Ewa Orlikowska
Adres do korespondencji:
89-530 ??liwice, ul. Szkolna 9
tel.: (52) 3340026, e-mail: spsliwice@wp.pl
Uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2016/2017
Tradycyjnie dnia 1 wrze?nia uczniowie po zas?u?onym odpoczynku wrócili do szko?y.
Pora na kolejny rok zdobywania wiedzy i nowych do?wiadcze?.
Szczególnie witamy pierwszoklasistów, którzy rozpoczynaj? swoj? przygod? z nauk?.
Powodzenia!
Wycieczka do Muzeum Indian Pó?nocnoameryka?skich im. Sat-Okha w Wymys?owie
Wycieczka do Muzeum Indian Pó?nocnoameryka?skich
im. Sat-Okha w Wymys?owie
Dnia 16-06-2016 roku odby?a si? wycieczka do Muzeum Indian Pó?nocnoameryka?skich w Wymys?owie.
Uczestnikami byli zwyci?zcy tegorocznego konkursu wychowawczego – klasa VA, cz??? uczniów klasy VB oraz uczniowie klas VI, którzy napisali najlepiej egzamin zewn?trzny, lub wyró?nili si? w inny sposób.
W?a?ciciel utytu?owanego nagrodami gospodarstwa agroturystycznego – pan Jan K?odzi?ski oprowadzi? dzieci po tym jedynym w Europie muzeum, w którym znajduj? si? oryginalne eksponaty – przedmioty u?ywane przez Indian w ?yciu codziennym i od ?wi?ta. Przybli?ona im zosta?a tak?e posta? Stanis?awa Sup?atowicza - Sat-Okha, ?o?nierza AK. Historia jego ?ycia jest niezwykle ciekawa. By? synem polskiej uciekinierki z Syberii Stanis?awy Sup?atowicz, oraz wojennego wodza plemienia Szaunisów (Szawanezów) Leoo-Karko-Ono-Ma (Wysokiego Or?a). Dzieci bardzo zainteresowa?a opowie?? i ogl?dane przedmioty, pe?ne wra?e? wróci?y do domu.
Zako?czenie roku szkolnego 2015/2016
W dniu 24.06.2016 o godz. 8:00 msz? ?wi?t? w Ko?ciele parafialnym rozpocz?to uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2015/2016 r. Kolejna cz??? uroczysto?ci odby?a si? na sali gimnastycznej, na której o godz. 9:00 rozleg? si? ostatni dzwonek. Po krótkim przemówieniu Pani Dyrektor Gra?yny Wilkowskiej, rozpocz??a si? uroczysto?? wr?czenia nagród uczniom, którzy wyró?nili si? swoimi osi?gni?ciami w nauce lub sporcie. Nast?pnie zaprezentowano muzyczny program artystyczny w wykonaniu uczniów klas 1-3 oraz klasy IVB. Po du?ej dawce zabawy, na koniec cz??ci artystycznej, wszyscy uczniowie rozeszli si? do swoich klas, gdzie wychowawca wr?czy? ?wiadectwa uko?czenia roku szkolnego.
Uroczyste zako?czenie klas szóstych
23-go czerwca 2016 r. o godz. 13:00 msz? ?wi?t? w Ko?ciele parafialnym rozpocz?to uroczyste zako?czenie roku szkolnego dla klas szóstych. Po mszy ?wi?tej uczniowie wraz z wychowawcami i rodzicami udali si? do sali gimnastycznej, na której wr?czone zosta?y ?wiadectwa uko?czenia szko?y podstawowej i nagrody dla wyró?niaj?cych si? w nauce i zachowaniu uczniów. Absolwenci naszej szko?y z?o?yli ?lubowanie na sztandar szko?y, po czym nast?pi?o jego uroczyste przekazanie uczniom klas m?odszych.
Nast?pnie przedstawiono krótki po?egnalny program artystyczny w wykonaniu uczniów klas pi?tych i szóstych. Po zako?czeniu cz??ci artystycznej, wszyscy uczniowie w towarzystwie rodziców i nauczycieli sp?dzili mi?e chwile przy wspólnym stole wspominaj?c miniony czas oraz opowiadaj?c o planach wakacyjnych. Ostatnim punktem tego dnia by?o wspólne ognisko dla absolwentów, rodziców i wychowawców.
Apel pe?en dyplomów
W tym apelu mieli zaszczyt uczestniczy? uczniowie klas IV- VI. Zosta?y na nim podsumowane cztery dzia?ania. Pani Emilia Czapska wr?czy?a nagrody i dyplomy zwyci?zcom w Szkolnym Konkursie z J?zyka Angielskiego dla klas V. Tematyka tego konkursu dotyczy?a wiedzy n a temat Zjednoczonego Królestwa. Zwyci?zc? okaza? si? Kacper Marcula oraz Patrycja Mechli?ska i Patrycja Go?ek.

Pani Renata Szynder?ata uhonorowa?a nagrod? Macieja Krai?skiego, zwyci?zc? Konkursu "Matematyczny As" . Nast?pi?o te? podsumowanie zbiórek surowców wtórnych. Kolejne miejsca zajmowa?y klasy: II c, III a, IV a i II d. Za uczestnictwo w zbiórce makulatury wszyscy, którzy przynie?li ponad 100kg otrzymali z r?k opiekunek Samorz?du Uczniowskiego p. Haliny Soleckiej - Piesik i p. Emilii Czapskiej nagrody ksi??kowe. Zwyci?zc? tegorocznej zbiórki makulatury jest Mateusz Janecki z klasy III a, który dostarczy? ponad pó? tony. Niewiele mniej przywioz?a Wiktoria ?ukawska z klasy V b. Trzecie miejsce zaj?? Karol Dobek , ucze? klasy IV b. Wszystkim zbieraj?cym surowce wtórne nale?? si? ogromne podzi?kowania za trosk? o ?rodowisko. Tylko w tym roku szkolnym uczniowie uchronili przed wyci?ciem 160 drzew.
Razem zebrali?my 9440kg makulatury, 340kg nakr?tek, 26kg pustych tonerów, 10kg p?yt CD i DVD, 67kg baterii.
Na koniec pani Agnieszka Masalon podsumowa?a tegoroczny Konkurs Wychowawczy. Zwyci??y?a klasa V a. Drugie miejsce zaj??a klasa V b, a nast?pne VI b. Nagrod? dla zwyci?skich klas jest wycieczka do Wymys?owa. Wszystkim zwyci?zcom serdecznie gratulujemy.
Dzie? Dziecka
1 czerwca nasi uczniowie zostali zaproszeni do GOK -u. Czeka?y tam na nich nie lada niespodzianki. Wra?enia z tego dnia by?y niesamowite, bowiem przy jedenastu stanowiskach dzieci mog?y w sposób perfekcyjnie przygotowany zazna? zabawy w dmuchanych zamkach, ?wiczy? w rytmie zumby, integrowa? si? przy wspólnej zabawie z chust?. Wielk? atrakcj? by?a przeja?d?ka wozem i na kucu. Podziwia?y swoje pomalowane twarze, dmuchane baloniki oraz pomys?owo?? w charakteryzacji podczas pozowania do zdj??. Zabawy ruchowe równie? dostarcza?y wielu emocji. Dzieci bawi?y si? w chwytanie motyli, g?sienic?, pokonywanie tunelu, w strzelaniu goli do bramki. Nie tylko dobre samopoczucie si? tego dnia liczy?o, bowiem organizatorzy zadbali równie? o s?odki pocz?stunek. W tym miejscu serdecznie dzi?kujemy za wspania?y dzie? wszystkim tym, którzy wnie?li swój wk?ad w jego zorganizowanie.
Wycieczka klasowa
15 czerwca klasy Ia i Ib wyjecha?y na wycieczk?. Uczniowie zwiedzili w Polednie wystaw? edukacyjno – przyrodnicz?, gdzie ogl?da?y zwierz?ta z ró?nych kontynentów ?wiata. Fauna Azji, Afryki i Ameryki by?a przedstawiona w naturalnej scenerii w formie unikalnych spektakli. Dzieci bawi?y si? te? na placu zabaw oraz zwiedza?y zamek krzy?acki w ?wieciu. Mi?? atrakcj? na zako?czenie wycieczki by?y smaczne lody i spacer brzegiem rzeki Wdy w Tleniu.
Kangur matematyczny "Maluch"
W dniu 24 maja 2016 r. ucze? klasy III b Karol Kie?bratowski otrzyma? nagrod? za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w mi?dzynarodowym konkursie pt.: "Kangur matematyczny" w kategorii "Maluch".
Uroczyste wr?czenie nagród ufundowanych przez organizatorów z r?k Kuratora O?wiaty w Bydgoszczy odebra? w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
Gratulujemy Karol!

Nale?y wspomnie?, ?e Karol jest podopiecznym p. Ewy Ko?aczy?skiej, której tak?e gratulujemy takiego szcz??cia.
Dzie? Matki w klasach pi?tych

Matka, mam, mamusia. Najwa?niejsza osoba w naszym ?yciu, bez której nie by?oby nas na ?wiecie. Matka kocha bezwarunkowo, bez wzgl?du na wszystko.
I w?a?nie dlatego, aby wyrazi? swoj? wdzi?czno?? uczniowie klas pi?tych wraz z wychowawczyniami: pani? Hanna Mindryck?i pani? Lucyn? Gornowicz przygotowali inscenizacj?, aby wierszem i piosenk? umili? rodzicom ich ?wi?to. Przy wspólnym biesiadowaniu rodzice weso?o sp?dzali czas ze swoimi pociechami.
Mi?dzyklasowy konkurs recytatorski: "Gaw?da o ksi??ce"
"Gaw?da o ksi??ce" pod takim has?em odby? si? w naszej szkole konkurs czytelniczy w ramach konkursu wychowawczego.
W dniu 13 maja 2016r. uczniowie klas IV-VI prezentowali przygotowane zadania konkursowe. Ka?da klasa w formie plakatu przygotowa?a ilustracj? na ok?adk? wybranej ksi??ki. Przeprowadzi?a zadania konkursowe. Przeprowadzi?a wywiad z jej g?ównym bohaterem. Ponadto uczniowie w ciekawy sposób ucharakteryzowali swoich bohaterów.
Komisja najwy?ej oceni?a prezentacj? klas VB i VIB. Drugie miejsce przypad?o klasom IV, trzecie Va i czwarte VIa. W trakcie miesi?cznego czasu trwania konkursu, uczniowie czytali i oceniali przeczytane ksi??ki jako wci?gaj?ce, dobre, s?abe, i takie których nie polecaj?.
Wyniki zosta?y przedstawione na gazetce ?ciennej pt. Czytamy - oceniamy - polecamy.
Wiede?ska bombonierka w audycji muzycznej
Kolejny raz w tym roku szkolnym zawitali do nas arty?ci z audycj? muzyczn? pt. "Wiede?ska bombonierka"
Pan Maciej opowiada? o muzyce klasycznej i klasykach wiede?skich.
Ka?dy z nich: J. Haydn, W. A. Mozart i L. von Beethoven zostali zaprezentowani tak?e w muzyce przez pani? Paulin? i dwie panie Agnieszki.
Równie? ucze? naszej szko?y, wzi?? czynny udzia? - zosta? przez chwil? dyrygentem tria smyczkowego.
Zapraszamy ponownie :)
Strona 8 z 33 << < 5 6 7 8 9 10 11 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
ZHP
Portal edukacyjny robotyki
Plan zajÄ?Ä?
Wymiana polsko-niemiecka
Przedszkolaki