Strona G????wna · Download 29.02.2024 02:46:28
Nawigacja
Strona G????wna
Informator szkolny
Download
Kontakt
Galeria
Szukaj

Bezpiecze??stwo w sieci
Misja szko??y
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Najnowszy Użytkownik: Admin_R
Witamy
Strona archiwalna
Szko??y Podstawowej im. Ks. Pra??ata Erharda Staniszewskiego
w ??liwicach


Dyrektor szko??y: mgr in??. Mariola Pawelska, z-ca: mgr Ewa Orlikowska
Adres do korespondencji:
89-530 ??liwice, ul. Szkolna 9
tel.: (52) 3340026, e-mail: spsliwice@wp.pl
Wycieczka klas pierwszych
W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie naszej szko?y wyje?d?ali na rozmaite wycieczki. 23 kwietnia 2010 klasy I i II wybra?y si? na wycieczki do Radzynia Che?mi?skiego. Plan wycieczki obejmowa? poznawanie historii i tajemnic zamku, jak równie? weso?? nauk? kolorowej ortografii.
Przegl?d piosenki dzieci?cej
12.V.2010 roku uczennice Szko?y Podstawowej w ?liwicach w sk?adzie:
· Aleksandra ?migel
· Katarzyna Treder
· Marta Rak
· Patrycja Landowska
· Klaudia Landowska
bra?y udzia? w Konkursie Piosenki Dzieci?cej w Tucholi.
Po wst?pnych eliminacjach zakwalifikowa?y si? do fina?u konkursu i za?piewa?y na koncercie zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka w Fojtowie 30.V.2010 roku.
Matematyczny As
30 kwietnia podczas apelu z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja nast?pi?o rozstrzygni?cie szkolnego konkursu klas czwartych o nazwie „Matematyczny As”. Konkurs ten zorganizowa?a nauczycielka matematyki w klasach czwartych – Anna Grzonka. Pierwszy etap „Matematycznego Asa” odby? si? 24 lutego, a jego uczestnikami byli wszyscy uczniowie klas czwartych. Przynajmniej po?ow? punktów i wi?cej uzyska?o dwunastu uczniów: z klasy IVa – Karol Gerka i Kacper Kierzkowski, z klasy IVb – Aureliusz Górski, Weronika Kalisz, Patryk Po?om, Bartosz Prabucki, Magdalena Reszka i Katarzyna Treider, a z klasy IVc – Dawid Malewicz, Kacper Rutzki, Waldemar Zamcza?a oraz Kamil Zaremba. Drugi etap, który odby? si? 23 kwietnia, wy?oni? zwyci?zców. „Matematycznym Asem” klas czwartych okaza? si? Kacper Rutzki. Miejsce drugie zaj?? Karol Gerka, natomiast miejsce trzecie przypad?o Katarzynie Treider. Pozostali uczestnicy drugiego etapu konkursu wykazali si? równie? du?? wiedz? i umiej?tno?ciami matematycznymi. Wszyscy otrzymali dyplomy od organizatora konkursu oraz nagrody, ufundowane przez szko??, z r?k pani Dyrektor – Gra?yny Wilkowskiej. Mamy nadziej?, ?e nasi m?odzi matematycy b?d? nadal rozwija? swe umiej?tno?ci i poszerza? wiedz? z tej pi?knej i wa?nej dziedziny.

tekst: Anna Grzonka.
MA?? OJCZYZN? M? NASZE BORY S?
29 kwietnia 2010 r w Szkole Podstawowej im. ks. E. Staniszewskiego w ?liwicach odby?a si? II edycja Mi?dzyszkolnego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego pn. " MA?? OJCZYZN? M? NASZE BORY S?".W konkursie udzia? wzi??o siedem szkó? z powiatu tucholskiego - SP Bys?aw, SP Gostycyn, SP Kie?pin, SP Li?sk, SP Pruszcz, SP Tuchola nr 5 i SP ?liwice.
Klasyfikacja ko?cowa wygl?da?a nast?puj?co: I m-ce - SP Bys?aw ( po raz drugi), II miejsce - SP ?liwice, III m- ce- SP Tuchola nr 5, wyró?nienie - SP Gostycyn. Nad prawid?owym przebiegiem konkursu czuwa?a komisja w sk?adzie: p. Franciszek Dejnowski - przedstawiciel Nadle?nictwa Trzebciny, p. Hanna Kwiatkowska- Urz?d Gminy ?liwice i p. Andrzej Pruszak- radny powiatu tucholskiego. W czasie trwania tego konkursu program artystyczny o ma?ej Ojczy?nie Borach Tucholskich i Ojczy?nie - Polsce przedstawi?o kó?ko przyrodnicze klas IV i V, a zespó? "Wokalin" w ramach realizacji zada? projektu "Borowiacy w teatrze ?ycia" uzupe?ni? tekst mówiony piosenkami o regionie i Polsce. Wszyscy uczniowie za trud w?o?ony w rozwi?zywanie zada? otrzymali s?odki pocz?stunek, dyplomy lub podzi?kowania oraz upominki ufundowane przez Urz?d Gminy w ?liwicach i Nadle?nictwo Trzebciny oraz wykonane przez uczniów miejscowej szko?y.

tekst: Halina Solecka-Piesik

Dzie? Ziemi
21 kwietnia 2010 z okazji Dnia Ziemi uczestnicy kó?ka przyrodniczego klas VI w ramach uczestnictwa w projekcie „Borowiacy w teatrze ?ycia” przedstawili program artystyczny. W swym wyst?pieniu uczniowie zwrócili uwag? na aspekt troski o ?rodowisko. Podkre?lali wag? wszystkich, nawet tych drobnych dzia?a? ka?dego cz?owieka. Zach?cali do segregowania odpadów, do zbierania makulatury, zu?ytych baterii i puszek aluminiowych, do oszcz?dzania energii elektrycznej i wody.
Swój program artystyczny zako?czyli bardzo wymown? piosenk? „Zostawcie nam czysty ?wiat”, która zapewne b?dzie inspiracj? do dalszych dzia?a? na rzecz poszanowania ?rodowiska przyrodniczego.
„Wielkanocna cegie?ka szcz??cia” dla dzieci i m?odzie?y z Domu Dziecka w Tucholi
W niedziel?, 28 marca w Szkole Podstawowej im. ks. E. Staniszewskiego w ?liwicach odby? si? Charytatywny Halowy Turniej Pi?ki No?nej, którego g?ównym celem by?o zebranie prezentów – „cegie?ek szcz??cia” dla wychowanków Domu Dziecka w Tucholi. Pomys?odawc? turnieju by? Adam W?sierski, a turniej organizowa?o Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi ?liwickiej „Knieja”. W turnieju udzia? wzi??o 10 dru?yn, zwyci??y?a dru?yna PPD ?liwice. Podczas turnieju, dzieci i nauczyciele reprezentuj?cy szko?y podstawowe z Li?ska, ?liwic i ?liwiczek, w których w ramach wielkanocnej akcji zebrano artyku?y chemiczne, szkolne, ksi??ki i po?ciele, przekazali ?wi?teczne „cegie?ki szcz??cia” wychowankom Domu Dziecka wraz z ?yczeniami i wieloma ciep?ymi s?owami. Najwi?kszym podzi?kowaniem by?y dla nich u?miechy na twarzach dzieci i m?odzie?y. Pojawi?y si? tak?e „cegie?ki szcz??cia” w postaci sprz?tu sportowego i innych upominków. Oby takich spotka? by?o jak najwi?cej.

tekst: Anna Grzonka
Listy do Prezydenta
W czasie smutnych dni ?a?oby narodowej szko?a nasza uczci?a pami?? ofiar, które zgin??y w katastrofie lotniczej pod Smole?skiem. Uczniowie naszej szko?y z?o?yli podz?kowania Prezydentowi RP za wzór prawdziwego Polaka. Ks. Wojciech Trapkowski wraz z grup? harcerzy i stra?aków przekaza? uczniowskie listy do kancelarii prezydenta. Oddaj?c ho?d i szacunek zmar?ym politykom w czwartek (15.04.10) uczniowie naszej szko?y przeszli w marszu milczenia do ko?cio?a i uczestniczyli we mszy ?w. w intencji ofiar katastrofy.

tekst. Dyr. Gra?yna Wilkowska.
Mecz koszykówki

Uczniowie S.P. ?liwice bior?cy udzia? w zaj?ciach sportowych w ramach programu „Borowiacy w teatrze ?ycia” wyjechali na mecz Polskiej Ligi Koszykówki S.A. do Starogardu Gda?skiego pomi?dzy Polpharm? Starogard Gd. PGE Turów Zgorzelec. M?odzi sportowcy zobaczyli koszykówk? na najwy?szym poziomie, poniewa? rywalizowali ze sob? najlepsi koszykarze w PLK. Wspania?e akcje i technika mistrzów mog? by? wzorem dla m?odych sportowców i mamy nadziej?, ?e z?apali apetyt na koszykówk?.
Konkurs wiedzy "BEZPIECZE?STWO RUCHU DROGOWEGO"
W dniu 26.03.2010 r. w Szkole Podstawowej w ?liwicach odby? si? konkurs wiedzy o ruchu drogowym "BRD 2010". By?y to eliminacje na szczeblu gminnym, w których udzia? wzi??y trzy dru?yny:

 • SP ?liwiczki - opiekun dru?yny - p. Joanna Gradowska

 • SP Li?sk - opiekun dru?yny - p. Barbara Witkowska

 • SP ?liwice - opiekun dru?yny - p. Magda Wutkowska i p. Tomasz Czapski


 • Po ci??kiej walce, która toczy?a si? podczas rozwi?zywania testów oraz w Miasteczku Ruchu Drogowego, do eliminacji powiatowych zakwalifikowa?a si? dru?yna ze ?liwic w sk?adzie:

 • Aureliusz Górski

 • Patryk Po?om

 • Kacper Rutzki


 • Gratulujemy !


  X rocznica ?mierci Patrona
  Dnia 18.02.2010r. Szko?a Podstawowa im. Ks. E. Staniszewskiego w ?liwicach obchodzi?a X rocznic? ?mierci swego patrona. Uroczysto?? rozpocz??a si? z?o?eniem kwiatów i zapaleniem zniczy na grobie ks. Staniszewskiego przez delegacje: w?adz gminy, (wójt, przewodnicz?cy Rady Gminy, sekretarz gminy), uczniów ?liwickiego Gimnazjum oraz uczniów, nauczycieli i rodziców naszej szko?y.
  Strona 33 z 33 << < 30 31 32 33
  Logowanie
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  ZHP
  Portal edukacyjny robotyki
  Plan zajÄ?Ä?
  Wymiana polsko-niemiecka
  Przedszkolaki