Strona G????wna · Download 04.12.2023 14:49:28
Nawigacja
Strona G????wna
Informator szkolny
Download
Kontakt
Galeria
Szukaj

Bezpiecze??stwo w sieci
Misja szko??y
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Najnowszy Użytkownik: Admin_R
Witamy
Strona archiwalna
Szko??y Podstawowej im. Ks. Pra??ata Erharda Staniszewskiego
w ??liwicach


Dyrektor szko??y: mgr in??. Mariola Pawelska, z-ca: mgr Ewa Orlikowska
Adres do korespondencji:
89-530 ??liwice, ul. Szkolna 9
tel.: (52) 3340026, e-mail: spsliwice@wp.pl
Konkurs Recytatorski
Dnia 5.05.2016r. ju? po raz kolejny odby? si? w naszej szkole Konkurs Recytatorski.
W konkursie wzi??o udzia? 14 uczniów.
"W bajce prawd? ci wy?o?? ...." pod tym has?em uczniowie z klas IV-VI zaprezentowali utwory
A. Mickiewicza,
J. Brzechwy,
M. Jankowiaka,
J. de La Fontaine.
Dzieci?cym prezentacjom przys?uchiwa?o si? jury w sk?adzie:
ks. K. Kami?ski,
L. Janicka,
K. Król,
P. W?sierska.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce: Kacper Marcula - klasa Vb
II miejsce: Alicja Suszek - klasa Vb
III miejsce: Wiktoria ?ukawska - klasa VB.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dzi?kujemy za w?o?ony wysi?ek, a zwyci?zcom sk?adamy gratulacje.
?wi?to Narodowe Trzeciego Maja - klasy IV-VI
W tym roku obchodzili?my 225 rocznic? uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. W naszej szkole uczcili?my ten fakt uroczystym apelem w wykonaniu klasy VIa, który odby? si? 29 kwietnia 2016roku. Opraw? muzyczn? wspiera? nas nasz szkolny zespó? Wokalin. Uczniowie w skrócie przypomnieli w jakim celu uchwalono konstytucj? oraz jej g?ówne za?o?enia. Program artystyczny zosta? wys?uchany w skupieniu.
?wi?to Narodowe Trzeciego Maja klas I-III
Mi?dzynarodowy Dzie? Ta?ca

Taniec ma wielbicieli chyba w ka?dym zak?tku ?wiata. I mimo ?e towarzyszy ludziom od niepami?tnych czasów to dopiero od 34 lat posiada swoje ?wi?to. 29 kwietnia na ca?ym ?wiecie obchodzony jest Mi?dzynarodowy Dzie? Ta?ca, w trakcie którego wa?ny artysta zwi?zany z t? sztuk? odczytuje przes?anie dla ca?ego tanecznego ?wiata.
Równie? w naszej szkole obchodzili?my ten dzie?.
Odby?y si? wyst?py tancerzy ze szko?y ta?ca w Bydgoszczy, którzy prowadz? zaj?cia w Gminnym O?rodku Kultury w ?liwicach i na te zaj?cia ucz?szczaj? nasi uczniowie.
W ta?cach zaprezentowali si?:
Dominika Kwintal, Pawe? Tomaszewski, Krzysztof Tomaszewski oraz uczniowie naszej szko?y.
Ca?o?? zorganizowa?a p. Magdalena Lipkowska.Foto ze strony
http://blogiceo.nq.pl/szkolnemole/page/3/
Dzie? Ziemi

22 kwietnia obchodzimy ?wiatowy Dzie? Ziemi.
Równie? nasza szko?a w??czy?a si? do akcji sprz?tania ?wiata.
Ka?da z klas mia?a wyznaczon? tras? do sprz?tania.
Jak wida? na za??czonych zdj?ciach akcja jest potrzebna, bo nie wszyscy pami?taj?, ?e ?mieci nale?y wrzuca? do kosza.
Turniej BRD - etap powiatowy.
W czwart? sobot? kwietnia dru?yny z ca?ego powiatu przyjecha?y na zmagania konkursowe do SP nr 1 w Tucholi.
Zgodnie z regulaminem odby?y si? cztery cz??ci: test teoretyczny, pierwsza pomoc, miasteczko ruchu drogowego, tor przeszkód oraz pizza mi?dzy konkurencjami.
Nad ca?o?ci? czuwa? organizator turnieju p. Bortnik oraz s?dziowie - policjanci.
Zmagania by?y bardzo wyrównane i laur zwyci?zcy nie by? znany do samego ko?ca zawodów.
Walczy? by?o warto, poniewa? zwyci?zca otrzyma? rower.
Nasz? szko?? reprezentowali:
Monika Pepli?ska
Patrycja Mechli?ska
Gracjan Gronek
Mateusz Weso?owski.
Opiekun dru?yny: Roman Mechli?ski.
English poetry for kids
26 kwietnia 2016r. odby? si? szkolny konkurs recytatorski dla klas drugich pt. "English poetry for kids".
Uczniowie brali udzia? w dwóch konkurencjach:
I - recytacja wiersza
I miejsce - Weronika Pajonkowska i Alicja Hulisz
II miejsce - Miko?aj Gibas
III miejsce - Wiktoria Warczak.
Zuzanna Kosecka i Anastazja Smagli?ska otrzyma?y wyró?nienia.

II - piosenka
I miejsce - Klaudia Po?om
II miejsce - Marta Zieli?ska
Nicola Witkowska oraz Sebastian Andrearczyk otrzymali wyró?nienia.

Konkurs przygotowa?a i przeprowadzi?a p. Hanna Mindrycka.
B?bel matematyczny
Dnia 16 kwietnia 2016r. odby?y si? zaj?cia b?bla matematycznego klas pierwszych.
Nasza szko?a mia?a przyjemno?? go?ci? nauczycieli z bydgoskich szkó?.
W zaj?ciach uczestniczy?y równie? panie dyrektor: Gra?yna Wilkowska i Ewa Orlikowska.
Uczniowie zapoznali si? z ?yciem Indian i zdobywali ró?ne sprawno?ci, nast?pnie w grupach rozwi?zywali zadania problemowe.
Zaj?cia prowadzi?y Danuta Zaremba i Julia Go?ek.
23 kwietnia, to Dzie? Ksi??ki
23 kwietnia to Dzie? Ksi??ki, z tej okazji uczniowie klasy II d przygotowali wspania?y program artystyczny. Uczniowie zaprezentowali weso?e przedstawienie , podczas którego zach?cali swoich kolegów do czytania ksi??ek. Wa?nym elementem wyst?pu by?y dobre rady, jak nale?y obchodzi? si? z ksi??kami. Na koniec pani Lucyna Czapska przeprowadzi?a z uczniami pogadank? na ten temat i zadawa?a dzieciom zagadki.
Po zako?czeniu odby?o si? podsumowanie konkursów: plastycznego organizowanego przez pani? Krystyn? Król i ortograficznego klas III, organizowanego przez pani? Ew? Ko?aczy?sk?. Laureaci konkursów otrzymali dyplomy i nagrody.
Ogólnopolski Turniej Bezpiecze?stwa w Ruchu Drogowym 2016 - etap gminny
W ubieg?y pi?tek, 15 kwietnia w naszej szkole spotkali si? najlepsi uczniowie dysponuj?cy wiedz? i umiej?tno?ciami
z zakresu BRD ze szkó? podstawowych gminy ?liwice.
Turniej przebiega? w trzech etapach:
1) testy o ruchu drogowym, skrzy?owania i pierwsza pomoc przedmedyczna;
przerwa na dro?d?ówk? i soczek ;) - podzi?kowania dla pa? ze Sklepiku Szkolnego
2) tor przeszkód;
3) miasteczko ruchu drogowego.
Dru?yn? zwyci?sk? by?a ta, która zdoby?a najmniejsz? liczb? punktów w ca?ym turnieju.
Walka, jak co roku by?a bardzo wyrównana. Tym razem dru?ynowo najlepsi okazali si? uczniowie szko?y podstawowej ze ?liwic z 22pkt, nast?pnie SP w Li?sku - 24pkt i SP w ?liwiczkach - 26pkt.

Klasyfikacja indywidualna:
Gracjan Gronek - 3pkt.
Marcin Metza - 3pkt.
Dawid Narloch - 5pkt.
Mateusz Weso?owski - 6pkt.
Patrycja Mechli?ska - 6pkt.
Micha? ?ygowski - 6pkt.
Patryk Myk - 6pkt.
Roksana Mierzejewska - 7pkt.
Monika Pepli?ska - 7pkt.
Angelina ?obocka - 7pkt.
Aleksandra Po?om - 8pkt.
Emilia Masalon - 8pkt.
Bardzo serdeczne podzi?kowania kierujemy do pani dyrektor Gra?yny Wilkowskiej, jury w sk?adzie: Dorota Ko?tonowska, Alicja Rolewicz, Magdalena Mechli?ska - foto, oraz obs?ugi p.: Kazimierza i Bogdana.
Do zobaczenia za rok :)
Nad ca?o?ci? czuwa? Roman Mechli?ski.
VIII Edycja Mi?dzyszkolnego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego to ju? historia!
W dniu 14 kwietnia 2016 r w naszej szkole odby?a si? ósma ju? edycja Mi?dzyszkolnego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego "Ma?? Ojczyzn? m? nasze Bory s?". W konkursie udzia? wzi??o pi?? szkó?, a mianowicie: SP Bys?aw, SP Tuchola nr 1, SP Tuchola nr 5, SP Zielonka, no i oczywi?cie SP ?liwice.
Uczestnikami konkursowych zmaga? byli uczniowie klas pi?tych, którzy pracowali w trzyosobowych grupach.
Uczniowie w cz??ci pisemnej zmagali si? z zadaniami matematycznymi. Najlepiej w tym zakresie poradzili sobie reprezentanci szkól SP Tuchola 1 i SP Tuchola 5 uzyskuj?c tak? sam? liczb? punktów. W cz??ci praktycznej uczestnicy musieli wykaza? si? znajomo?ci? mapy powiatu tucholskiego oraz jego atrakcyjno?ci? turystyczn?.
W tej cz??ci najlepsi okazali si? uczniowie SP z Bys?awia. W cz??ci ustnej zawodnicy wykazywali si? wiedz? przyrodnicz? Borów Tucholskich. W dziesi?ciu pytaniach tylko jedn? pomy?k? zaliczy?a SP Zielonka, która okaza?a si? najlepsza w tej cz??ci konkursu.
Ostatecznie wyniki s? nast?puj?ce:
I m-ce- SP Tuchola nr 1
II m-ce- SP Tuchola nr 5
III m-ce - SP Bys?aw
wyró?nienie - SP ?liwice
Poziom wiedzy uczniów zdaniem komisji by? wyrównany i imponuj?cy. Cz?sto o zaj?tej lokacie decydowa? punkt lub nawet mniej.
Atmosfera konkursu by?a niezwykle mi?a, bo uczestnicy zagrzewali si? do walki has?ami, które ?wietnie pasowa?y do akurat zajmowanej pozycji w tabeli wyników.
Ciekawym punktem tego konkursu s? zawsze prezentacje przygotowanego programu artystycznego o Borach Tucholskich. W tym zakresie po raz drugi wyró?nienie otrzyma?a SP Tuchola nr 1.
Nad przebiegiem Konkursu czuwa?a komisja w sk?adzie:
p. Hanna Kwiatkowska- UG ?liwice
p. Agnieszka Urbaniak - Rolniczak - Nadle?nictwo Trzebciny
p. Bogdan Klimek - Nadle?nictwo Trzebciny
p. Zenon Dejnowski - Nadle?nictwo Woziwoda
Organizatorzy sk?adaj? serdeczne podzi?kowania wszystkim uczestnikom: uczniom, nauczycielom przygotowuj?cym uczniów do Konkursu, cz?onkom komisji za udzia?, a wymienionym Nadle?nictwom dodatkowo za ufundowane nagrody i UG ?liwice za s?odki pocz?stunek.
Tegoroczne spotkanie zako?czy?o si? s?owami: "Do zobaczenia za rok".
Strona 9 z 33 << < 6 7 8 9 10 11 12 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
ZHP
Portal edukacyjny robotyki
Plan zajÄ?Ä?
Wymiana polsko-niemiecka
Przedszkolaki