Strona G????wna · Download 22.09.2023 14:35:18
Nawigacja
Strona G????wna
Informator szkolny
Download
Kontakt
Galeria
Szukaj

Bezpiecze??stwo w sieci
Misja szko??y
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Najnowszy Użytkownik: Admin_R
Witamy
Strona archiwalna
Szko??y Podstawowej im. Ks. Pra??ata Erharda Staniszewskiego
w ??liwicach


Dyrektor szko??y: mgr in??. Mariola Pawelska, z-ca: mgr Ewa Orlikowska
Adres do korespondencji:
89-530 ??liwice, ul. Szkolna 9
tel.: (52) 3340026, e-mail: spsliwice@wp.pl
Wigilie w klasach22 grudnia 2016 roku odby?y si? wigilijne spotkania wszystkich uczniów naszej szko?y.
Klasa II c zaprezentowa?a pi?kne Jase?ka pod kierunkiem Pani Julii Go?ek. Wszyscy uczniowie wspólnie ?piewali kol?dy. Pani dyrektor z?o?y?a wszystkim ?yczenia ?wi?teczne i wr?czy?a przedstawicielom klas op?atek. Potem wszyscy sp?dzali ten ?wi?teczny dzie? w swoich salach lekcyjnych,
Na wspólnym spotkaniu Pani Danuta Zaremba podsumowa?a konkurs matematyczny klas II. Uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy.
Konkursu piosenki ?wi?tecznej w j?zyku angielskim - podsumowanie

22 grudnia odby?o si? podsumowanie i wr?czenie nagród w konkursie piosenki ?wi?tecznej w j?zyku angielskim.
Jury w sk?adzie p. L. Janicka, p. H. Mindrycka oraz p. R. Mechli?ski stan??o przed bardzo trudnym zadaniem, gdy? wykonawcy wykazali si? spor? doz? kreatywno?ci.
Przyznane zosta?y ex aequo
I miejsce dla Patrycji Mechli?skiej za piosenk? "Let it snow" oraz Patrycji Go?ek i Alicji Suszek za piosenk?: "We wish you a Merry Christmas"
II miejsce zdoby? Szymon Selka za piosenk? "Jingle bells",
III miejsce zdoby? Damian Nowak za piosenk? "We wish you a Merry Christmas".

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i dzi?kujemy za ?wi?teczn? atmosfer? jak? stworzyli.
Jase?ka klas IV-VI


Jase?ka dla klas IV-VI przygotowali uczniowie w tym roku uczniowie klasy IVa pod opiek? pa? Magdaleny Gronek i Agnieszki Masalon, opraw? muzyczn? zapewni? pan Roman Mechli?ski z zespo?em Wokalin oraz inspicjentk? i charakteryzatork? p. Magdalen? Mechli?sk? przy wsparciu rodziców i innych osób pomagaj?cych przy realizacji przedstawienia.
Jase?ka klas I-III22 grudnia 2016 roku odby?y si? wigilijne spotkania wszystkich uczniów naszej szko?y.
Klasa II c zaprezentowa?a pi?kne Jase?ka pod kierunkiem Pani Julii Go?ek. Wszyscy uczniowie wspólnie ?piewali kol?dy. Pani dyrektor z?o?y?a wszystkim ?yczenia ?wi?teczne i wr?czy?a przedstawicielom klas op?atek. Potem wszyscy sp?dzali ten ?wi?teczny dzie? w swoich salach lekcyjnych,
Na wspólnym spotkaniu Pani Danuta Zaremba podsumowa?a konkurs matematyczny klas II. Uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy.
Wigilia seniorów

W dniu 20-12-2016 roku ju? po raz szesnasty go?cili?my w naszej szkole Seniorów. Wigilia dla Seniorów na sta?e wpisa?a si? w nasz kalendarz wydarze?.
Spotkanie rozpocz??o si? powitaniem jego uczestników przez pani? Dyrektor oraz jase?kami, które przygotowali uczniowie klasy IV a pod opiek? pa? Magdaleny Gronek i Agnieszki Masalon, opraw? muzyczn? zapewni? pan Roman Mechli?ski z zespo?em Wokalin oraz inspicjentk? i charakteryzatork? p. Magdalen? Mechli?sk?.
W?ród zaproszonych go?ci by? wójt gminy pan Daniel Ko?uch, który z?o?y? obecnym ?yczenia ?wi?teczne, so?tys ?liwic – pan Krzysztof Targaczewski, oraz ksi?dz pra?at Andrzej Koss, który wprowadzi? zebranych w nastrój wieczerzy wigilijnej. Sk?adanie ?ycze? i dzielenie si? op?atkiem trwa?o d?ugo. Nast?pnie przyszed? czas na pocz?stunek i ?piewanie kol?d. Mi?? niespodziank? by?o pojawienie si? Gwiazdora z workiem upominków.
Szkolny konkurs piosenki ?wi?tecznej po angielsku
20 grudnia br. odby? si? w naszej szkole konkurs piosenki ?wi?tecznej pod has?em "Around the Christmas music'. Uczniowie klas IV-VI mieli okazj? us?ysze? 15 utworów m.in. Silent Night, Last Christmas, We wish you a Merry Christmas, Let it snow, Merry Christmas everyone, Jingle bells w wykonaniu swoich kole?anek i kolegów.
?piewanie piosenek przy choince9 XII 2016 roku uczniowie klas I-III wybrali si? wraz z wychowawcami na Plac Staroszkolny. Tam przy pi?knej choince za?piewali radosne piosenki miko?ajkowe. Na muzyczne spotkanie przy choince przyszli rodzice naszych uczniów, jak i mieszka?cy ?liwic. W ten weso?y sposób rozpocz?li?my radosne przygotowania do ?wi?t Bo?ego Narodzenia.
?piewanie piosenek miko?ajkowych w szkole6 grudnia 2016 roku, w dniu ?w. Miko?aja w naszej szkole odby? si? przegl?d piosenek miko?ajkowych. Wszystkie klasy I-III zaprezentowa?y przygotowan? piosenk?, przy akompaniamencie muzyki. Uczniowie przygotowali tak?e wspania?e stroje i ciekawe uk?ady choreograficzne.
Miko?aj nagrodzi? wszystkie dzieci s?odkimi podarunkami.
Pani Lucyna Czapska podsumowa?a ?wi?teczny konkurs plastyczny. Najpi?kniejsze prace zosta?y nagrodzone.
Spotkanie z pisark?

W pierwszych dniach grudnia odby?o si? spotkanie z p. Mart? Polak, autork? zbioru wierszy o czterech porach roku, adresowanego do dzieci klas m?odszych. "Pory roku " to ksi??ka pi?knie ilustrowana. S?owo i obraz rozbudzaj? wyobra?ni? i uwra?liwiaj? na pi?kno otaczaj?cego ?wiata. Pani Marta Polak uj??a wszystkich swoj? osobowo?ci?, pe?n? ciep?a i ?yczliwo?ci. Uczniowie klas czwartych w skupieniu s?uchali czytanych przez ni? utworów. Dowiedzieli si?, ?e poetka mieszka nad morzem, w Gda?sku. Lubi spacerowa?, przygl?da? si? ?wiatu, szczególnie motylom. Dzieci zadawa?y mnóstwo pyta?, na które pani Marta z ch?ci? odpowiada?a. Wszystkich zaciekawi?a m. in. informacja, ?e poetka wydaje i redaguje miesi?cznik "Dobre Wiadomo?ci". Ze spotkania wszyscy wyszli "uskrzydleni", ?wiat wyda? si? lepszy i pi?kniejszy. Pani Marcie podzi?kowali?my upominkiem ?wi?tecznym wykonanym przez dzieci.
Dyskoteka andrzejkowa
23.11.2016r. odby?a si? szkolna dyskoteka andrzejkowa dla klas IV-VI zorganizowana przez uczniów klasy VIb wraz z wychowawczyni? Hann? Mindryck?.
Uczniowie brali udzia? w licznych konkursach oraz wró?bach.
?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia
25 listopada to ?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia, ustanowiony w 2002 r. w setn? rocznic? powstania tej ukochanej na ca?ym ?wiecie dzieci?cej zabawki.
Ten uroczysty dzie?, tak?e go?ci? w naszej szkole w szczególno?ci w klasach 1-3. G?ównym inicjatorem zabawy z okazji tego ?wi?ta by?a p. Krystyna Król, która wraz maluchami w ramach zaj?? bibliotecznych organizowa?a ciekawe konkursy i zabawy. Jej g?ównym mottem tego dnia by?o: "Czy to wczoraj, czy to dzi? - dzieciom jest potrzebny Mi?", które promowa?a w ten sposób jeden z wa?niejszych aspektów edukacji czyli rozwój czytelnictwa w?ród najm?odszych.
Strona 6 z 33 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
ZHP
Portal edukacyjny robotyki
Plan zajÄ?Ä?
Wymiana polsko-niemiecka
Przedszkolaki