Strona G????wna · Download 06.06.2023 21:44:34
Nawigacja
Strona G????wna
Informator szkolny
Download
Kontakt
Galeria
Szukaj

Bezpiecze??stwo w sieci
Misja szko??y
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Najnowszy Użytkownik: Admin_R
Witamy
Strona archiwalna
Szko??y Podstawowej im. Ks. Pra??ata Erharda Staniszewskiego
w ??liwicach


Dyrektor szko??y: mgr in??. Mariola Pawelska, z-ca: mgr Ewa Orlikowska
Adres do korespondencji:
89-530 ??liwice, ul. Szkolna 9
tel.: (52) 3340026, e-mail: spsliwice@wp.pl
Wiosenne potyczki klas I - III
Dzie? dla zdrowia
W dniu 18-03-2016 r. odby?a si? w naszej szkole impreza profilaktyczna pod nazw? „Dzie? dla zdrowia” .
W ramach zada? konkursu wychowawczego uczniowie klas IV-VI rywalizowali najpierw zawodach sportowych na sali gimnastycznej. Nast?pnym punktem programu by?a prezentacja zdrowego jedzenia w postaci pysznych, kolorowych kanapek wykonanych przez wyznaczonych uczniów przy pomocy rodziców. Ocenie jury podlega?y te? plakaty o tre?ci profilaktycznej wykonane przez poszczególne klasy na godzinach wychowawczych.
Impreza przebieg?a w weso?ej, wiosennej atmosferze. Rywalizuj?ce klasy prezentowa?y si? tak ciekawie, ?e komisja konkursowa w sk?adzie: pani dyrektor Gra?yna Wilkowska, p. Joanna Dietrich i p. Roman Mechli?ski mia?a nie lada problem z ocen?. Ostatecznie w wyniku podliczenia punktacji we wszystkich konkurencjach zwyci??y?a klasa VI a.
Gratulacje!
Poni?ej link do strony WHO, nas której znajdziecie szereg ciekawych informacji niestety w j. angielskim, ale warto podj?? prób? w ramach doskonalenia ;), m.in. dot. zdrowego ?ywienia i zdrowego stylu ?ycia.

WHO Link
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty
Od s?ów piosenki Marka Grechuty pt.: "Wiosna, ach to ty", chcia?oby si? rzec, ?e p. Iwona Rak wraz z klas? II c przywita?a pi?knym apelem Wiosn? w naszej ukochanej szkole. Uczniowie recytowali weso?e wierszyki i ?piewali piosenki.
Spotkanie uczniów klas I-III by?o okazj? do podsumowania wielkanocnego konkursu plastycznego. Wyró?nione prace zosta?y nagrodzone.
Po zako?czeniu apelu wszyscy uczniowie przeszli ulicami ?liwic w kolorowym korowodzie. G?o?nymi okrzykami i gr? na instrumentach przeganiali zim?.
Turniej szachowy
14 i 15 marca bie??cego roku z inicjatywy p. Ewy Ko?aczy?skiej, odby? si? turniej szachowy klas m?odszych
W turnieju wzi??o udzia? 27 uczniów klas trzecich. Mistrzami zostali:
1. W kategorii dziewcz?t:
- Karolina Zander i Marta Selka.
2. W kategorii ch?opców:
- Karol Kie?bratowski, Patryk Witting i Jakub Grzonka.

Szachowym mistrzom gratuluj? zwyci?stwa, a pozosta?ym uczestnikom turnieju dzi?kuj? za udzia?.
Co p?ynie w Chopina krainie?
Dnia 17 marca 2016 roku po raz kolejny odwiedzili nas arty?ci z audycj? muzyczn? pt.: "Co p?ynie w Chopina krainie".
Spotkanie by?o udane, z którego uczniowie dowiedzieli si? w praktyczny sposób wiadomo?ci o skrzypcach, g?osie, fortepianie, Fryderyku Chopinie i innych kompozytorach a tak?e polskich ta?cach narodowych.
Prowadz?cy w bardzo przyst?pny sposób przekaza? wiedz? a arty?ci zademonstrowali swoje umiej?tno?ci, które z uwaga by?y wys?uchane przez uczniów. Na zako?czenie tak?e uczniowie mieli okazj? do zaprezentowania swoich umiej?tno?ci wokalnych.
Dzi?kujemy pani Annie Matusiewicz za zaanga?owanie i koordynacj? w przygotowaniu audycji.
Warsztaty plastyczno - dydaktyczne
W dniu 23 lutego 2016 roku odby?y si? warsztaty plastyczno-dydaktyczne na temat zdrowego od?ywiania dla uczniów klas trzecisz Szko?y Podstawowej w ?liwicach. Polega?y one na tym, i? uczniowie gromadzili informacje na temat zdrowego od?ywiania. Wys?uchali krótkiej prezentacji, a nast?pnie podzielili si? na pi?? grup, w których zosta?y wykonane plakaty. W plakatach by?a uj?ta piramida ?ywieniowa oraz zasady zdrowego ?ywienia. Uczniowie mieli za zadanie przeczyta? jad?ospis, wybra? i narysowa? produkty, które nadawa?yby si? do umieszczenia w piramidzie ?ywieniowej oraz poprawnie zakolorowa? zasady prawid?owego od?ywiania, a tak?e u?o?yc has?o i wyci?? z gazetki reklamowej zdrowe produkty. Dzieci utrwali?y swoj? wiedz? na temat ?ywienia oraz lepiej pozna?y takie terminy, jak: nabia?, produkty zbo?owe, t?uszcze. Po sko?czeniu plakatów dzieci mog?y pochwali? si? swoj? prac? wywieszaj?c plakaty na g?ównym holu w szkole podstawowej.
Napiszmy wspólnie ksi??k? o Ksi?dzu Staniszewskim
W pi?tek 19 lutego 2016 r. Szko?a Podstawowa im. ks. Erharda Staniszewskiego obchodzi?a 15-lecie nadania imienia. Jak wielkim szacunkiem w ?rodowisku cieszy? si? zmar?y przed 16 laty ksi?dz pra?at Erhard Staniszewski, nie trzeba nikogo przekonywa?. Niemal ka?dy, kto go zna?, ma w pami?ci w?asny obraz tego niezwyk?ego kap?ana. Szko?a Podstawowa w ?liwicach, która nosi jego imi? postanowi?a wyda? ksi??k? - swoiste ?wiadectwo ludzi, którzy zachowali ksi?dza pra?ata w najpi?kniejszych wspomnieniach.
Pierwszym etapem prac nad ksi??k? jest zebranie historii, które zapad?y w pami?? jego obecnym i dawnym parafianom. Autorki ksi??ki prosz?, by przekazywa? wspomnienia. Wszystkie s? wa?ne - wzruszaj?ce, zabawne, pouczaj?ce, podnosz?ce na duchu.
Na przyk?ad taka, jak? przekaza?a pani Gra?yna Wilkowska - dyrektor Szko?y Podstawowej w ?liwicach
Ksi?dz przyszed? do mojego ojca z pro?b? o zawiezienie do ?liwiczek.
- Deszcz idzie, ludzi musz? pilnie znale?? do pomocy przy zebraniu siana - powiedzia?.
Ojca nie by?o w domu.
- A ty prawo jazdy masz? - zapyta?.
- Mam. Od wczoraj - powiedzia?am. I jeszcze nigdy naszym samochodem nie jecha?am - doda?am.
- Co tam, jed?my - powiedzia? - Ty b?dziesz kierowa?, a ja b?d? si? modli?.
Dojechali?my bez przeszkód.

Wspomnienia mo?na przekazywa?
drog? e-mailow?:
• Jolanta Piekarska - smeja-piekarska@wp.pl
• Gra?yna Wilkowska, Ewa Orlikowska - spsliwice@wp.pl
listownie:
• Jolanta Piekarska, 86-131 Je?ewo, ul. Spacerowa 29.
• Szko?a Podstawowa, ul. Szkolna 9, 89-530 ?liwice
(z dopiskiem: Wspomnienia)
umówi? si? telefonicznie, by kto? przyjecha? do domu:
Jolanta Piekarska 504 237 616
Gra?yna Wilkowska 531 490 084
Ewa Orlikowska 531 490 085

15 lat z Patronem w Szkole Podstawowej w ?liwicach

"Ca?e ?ycie w?ród was by?em i czu?em si? tu dobrze"
(Ks. E. Staniszewski)

18 lutego 2016 r. uczniowie naszej szko?y uczcili 16. rocznic? ?mierci ks. Erharda Staniszewskiego. Wszystkie klasy odwiedzi?y cmentarz i z?o?y?y kwiaty zapali?y znicze na grobie patrona szko?y. Dzieciom towarzyszy?y delegacje rodziców z poszczególnych klas.

Dnia 19 lutego 2016 r. obchodzili?my XV-t? rocznic? nadania naszej szkole imienia ks. Erharda Staniszewskiego.
Uroczysto?? rozpocz?li?my msz? ?wi?t?, podczas której uczniowie ?piewali przygotowane wcze?niej pie?ni, aktywnie uczestniczyli w liturgii mszy. Zuchy sk?ada?y dary w pochodzie ofiarnym. Towarzyszy? nam tak?e sztandar szko?y, który nie?li rodzice: p. M. Lipkowska, p. S. Mania i p. M. Grzybowski.
Po mszy w uroczystym pochodzie przeszli?my do szko?y. Wszyscy zgromadzili?my si? w od?wi?tnie udekorowanej sali. Pani dyr. G. Wilkowska powita?a wszystkich zgromadzonych, a nast?pnie przybli?y?a sylwetk? patrona, przedstawi?a prac? wychowawcz? szko?y, która nacechowana jest warto?ciami z ?ycia patrona.
Nast?pnie g?os zabrali zaproszeni go?cie: starosta tucholski p. Micha? Mróz, przewodnicz?c? Rady Powiatu p. M. Oller, wójt gminy p. D. Ko?uch, dyr. Gimnazjum p. M. Pawelska i p. J. Piekarska z Je?ewa. Go?cie z?o?yli nam ?yczenia i przekazali upominki, za które serdecznie dzi?kujemy. Nast?pnie uczniowie naszej szko?y pod opiek? p. K. Król, L. Gornowicz, i p. R. Mechli?skiego przedstawili program okoliczno?ciowy przybli?aj?cy sylwetk? patrona. Mottem cz??ci artystycznej by?o przes?anie „B?d?my dobrzy jak chleb”.
ENGLISH IS COOL
Szkolny konkurs j. angielskiego pt. "English is cool", odby? si? 16 lutego 2016r., w którym wzi?li udzia? uczniowie klasy VB.
Napisali oni test, który sk?ada? si? z czterech cz??ci: READING, COMMUNICATION ACTIVITY, VACABULARY, GRAMMAR.
Ka?da cz??? testu sprawdza?a wiadomo?ci i umiej?tno?ci zdobyte podczas nauki j. angielskiego w szkole podstawowej.
Wyró?nieni uczniowie:
1. Patrycja Go?ek - 24 pkt;
2. Marta Hulisz - 22 pkt,
Kacper Marcula - 22 pkt;
3. Fabian Zwoli?ski - 20 pkt;
4. Dominika Tryc - 18 pkt.

Konkurs przygotowa?a i przeprowadzi?a p. Hanna Mindrycka.
Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy pt.: "Ma?? Ojczyzn? m? nasze Bory s?"
Uwaga Uczniowie!!!
Rusza kolejna edycja mi?dzyszkolnego konkursu matematyczno-przyrodniczego pt.: „MA?? OJCZYZN? M? NASZE BORY S?”
wszystkie niezb?dne informacja na ten temat znajduj? si? w poni?szych linkach:
1. Karta zg?oszeniowa
2. Regulamin
Bal karnawa?owy I - III
W pi?tek odby? si? w naszej szkole bal karnawa?owy.
Stroje by?y ?wietne a nastroje wy?mienite.
Wielkie podzi?kowania dla organizatorów balu oraz DJ-ów: Juliana Lipkowskiego i Gracjana Gronka.
Strona 10 z 33 << < 7 8 9 10 11 12 13 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
ZHP
Portal edukacyjny robotyki
Plan zajÄ?Ä?
Wymiana polsko-niemiecka
Przedszkolaki