Strona G????wna · Download 04.12.2023 13:24:23
Nawigacja
Strona G????wna
Informator szkolny
Download
Kontakt
Galeria
Szukaj

Bezpiecze??stwo w sieci
Misja szko??y
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Najnowszy Użytkownik: Admin_R
Witamy
Strona archiwalna
Szko??y Podstawowej im. Ks. Pra??ata Erharda Staniszewskiego
w ??liwicach


Dyrektor szko??y: mgr in??. Mariola Pawelska, z-ca: mgr Ewa Orlikowska
Adres do korespondencji:
89-530 ??liwice, ul. Szkolna 9
tel.: (52) 3340026, e-mail: spsliwice@wp.pl
Dyskoteka Walentynkowa


Dnia 14 lutego 2017 roku odby?a si? w naszej szkole dyskoteka zorganizowana przez klas? VIa.
Dyskoteka po??czona by?a z poczt? walentynkow?.
Walentynki mo?na by?o przynosi? do specjalnie przygotowanej skrzynki.
Podczas imprezy odbywa?y si? równie? konkursy z nagrodami (dmuchanie balonów, król i królowa dyskoteki, najlepsze przebranie karnawa?owe)

BY?O SUPER!!!

(zgodnie stwierdzili wszyscy uczestnicy i opiekunowie)

Ps. Na dyskotece nie zabrak?o jubilatki.
Nasza kole?anka obchodzi?a swoje 12 urodziny
STO LAT WALENTYNKO!!!
Koncert melodyjek flecikowych
25 stycznia 2017r. o godzinie 15.30 odby? si? koncert melodyjek flecikowych. Koncert przygotowali uczniowie klasy IIId.
Dzieci wyst?pi?y przed licznie zgromadzonymi go??mi. Zagra?y 10 utworów, np. "Sto lat", "Oda do rado?ci", "Oh When the Saints", "W?ród nocnej ciszy" ...
By?y wyst?py indywidualne i gra zespo?owa.
Ka?dy utwór poprzedzony by? pi?knym wprowadzeniem na temat jego historii lub ?ycia kompozytora.
Najwi?ksze brawa mali arty?ci otrzymali po zagraniu "Preludium organowego C-dur" Jana Sebastiana Bacha.
To by? pi?kny koncert.
Zaj?cia kulinarne w okresie ferii zimowych
Tradycyjnie w czasie ferii zimowych panie z Ko?a Gospody? w ?liwicach zorganizowa?y dla naszych uczniów zaj?cia kulinarne.
Dnia 31 - 01 - 2017 r. panie Hanna Krenska, Teresa Mania, Bogus?awa Megger i Kazimiera Podlewska pokaza?y dzieciom jak przygotowa? smaczne i zdrowe przek?ski np. na karnawa?owe spotkanie w gronie przyjació?. By?a to pyszna alternatywa dla chipsów i innych szybkich da?. Pod bacznym okiem i troskliw? opiek? pa? dzieci samodzielnie formowa?y dro?d?ówki z twarogiem, sma?y?y nale?niki i domowe nugetsy. Spotkanie zako?czy?o si? wspólnym posi?kiem – degustacj? przygotowanych da?.
Dzi?kujemy paniom za ofiarowany nam czas, jeste?my wdzi?czni za okazane serce, cierpliwo?? i wyrozumia?o??.
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegamy po?arom”

24 stycznia 2017 roku w siedzibie Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Tucholi odby?o si? podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegamy po?arom”. Uczniowie naszej szko?y:
Jakub Czapski zaj?? I miejsce w kategorii uczniów klas I-III,
Martyna Thoms zaj??a I miejsce, a
Karol Pstr?g III miejsce w kategorii klas IV-VI.
Podsumowanie konkursu odby?o si? w towarzystwie starosty Pana Micha?a Mróz. Po uroczysto?ci przy s?odkim pocz?stunku dzieci zwiedza?y gara?e Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Tucholi. Pan komendant zach?ca? do udzia?u w innych konkursach organizowanych przez stra?aków. Pan starosta mówi? o odpowiedzialnej i ci??kiej pracy stra?aków, zach?ca? do wst?pienia w szeregi stra?y po?arnej.
Konkurs Przyrodniczy klas IV-VI
Do II etapu Konkursu Przyrodniczego dla klas IV- VI zakwalifikowali si? uczniowie:
klasa IV- Pawe? Kozi?ski, ?ukasz Belicki, Damian Nowak, Martina Trawi?ska, Jakub Grzonka, Dominik Szreiber, Julia Trzaskowska, Mateusz Janecki, Karol Kie?bratowskii Bartek Szopi?ski
klasa V- Maciej Krajewski, ?ukasz Belke, Kamil Matern, Jakub Bock, Marta Andrearczyk, Fabian Januszewski i Iga Ossowska
klasa VI - Marta Hulisz, Patrycja Mechli?ska, Dominika Tryc, Wiktoria ?ukawska, Patrycja Go?ek, Szymon Gwizda?a, Kacper Marcula, Alicja Suszek i Kamil Szel?g
Gratulujemy i ?yczymy powodzenia oraz wspania?ej rywalizacji w II etapie (maj 2017)
?wi?to Babci i Dziadka w klasie IIB oraz Jase?ka
?wi?to Babci i Dziadka, to dzie? pe?en u?miechów i wzrusze?. 11 stycznia dzieci z klasy II b przygotowa?y wyst?py dla swoich bab? i dziadków w ?wietlicy szkolnej. Go?ci przywita?a wychowawczyni klasy. Nast?pnie dzieci przedstawi?y jase?ka, wiersze i piosenki: „Kiedy babcia by?a ma?a” i „Piosenka dla babci i dziadka”. Na uwag? zas?uguje fakt, ?e wszyscy z rado?ci? i wzruszeniem ?piewali kol?dy przy akompaniamencie instrumentów perkusyjnych. Nale?y te? pokre?li?, ?e s?odki pocz?stunek przygotowa?y mamy. By?y babeczki, rogaliki i ciasta.


14 grudnia uczniowie klasy II b przedstawili swoim Rodzicom Jase?ka Bo?onarodzeniowe. Mali arty?ci starali si? jak potrafili przedstawi? chwile z ?ycia narodzonego Jezuska. Wszystkie dzieci ?piewa?y kol?dy przy akompaniamencie instrumentów perkusyjnych.
Po wyst?pach przyszed? do dzieci oczekiwany go??, czyli ?w. Miko?aj w rol? którego wcieli? si? ojciec jednej z uczennic. Wszyscy z rado?ci? przyjmowali upominki. Okaza?o si?, ?e nawet pani wychowawczyni zas?u?y?a na prezent. Nast?pnie wszyscy wspólnie ?piewali kol?dy.
Przed uroczysto?ci? dzieci w domach wraz ze swoimi rodzicami i babciami przygotowa?y ?wi?teczne ciasteczka, które by?y ciekawie ozdobione i smaczne..


Dzie? Babci i Dzie? Dziadka w klasie IVA

?wi?to Babci i Dziadka to jedna z uroczysto?ci, która sta?a si? tradycj? w naszej szkole. 17 stycznia uczniowie klasy IVa wraz z wychowawczyni? Magdalen? Mechli?sk? zaprosili swoje babcie i dziadków do wspólnego ?wi?towania.
Uroczysto?? nie mia?a by tak wznios?ego charakteru, gdyby nie pan Roman Mechli?ski i jego zespó? Wokalin. To oni u?wietnili pi?kn? gr? i ?piewem przygotowane przez pani? Agnieszk? Masalon jase?ka. Pani Agnieszce, panu Romanowi oraz ca?emu zespo?owi Wokalin DZI?KUJEMY!
Wyst?py, ?yczenia, upominki, s?odki pocz?stunek (przygotowany przez mamy) to jednak nie wszystko. Dziadkowie mogli zrobi? sobie pami?tkowe zdj?cia z wnukami.
Dziadkom i Babciom jeszcze raz ?yczymy du?o zdrowia i powodów do rado?ci.
Wnucz?ta
WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU SZKOLNEGO KOMKURSU Z MATEMATYKI
Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu matematycznego
z podzia?em na klasy
Lp. Klasa IV Klasa V Klasa VI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kie?bratowski Karol
Janicka Marta
Janecki Mateusz
Dubiela Natalia
Szreiber Dominik
Tala?ka Bartosz
Selka Marta
Zander Kornelia
Belicki ?ukasz
Szopi?ski Bartosz

Belke ?ukasz
Matern Kamil
Wilkowska Klaudia
Gali?ski Kacper
Dobek Karol
Michalski Nikodem
Krajewski Maciej
Ossowska Iga

Pstr?g Karol
Marcula Kacper
Suszek Alicja
Gwizda?a Szymon
Mechli?ska Patrycja
Thoms Martyna
Hulisz Marta
Wysocka Dominika
Pstr?g Anna
Selka Szymon
Go?ek Patrycja
Kwa?niewska Agata
Imieniny szko?y i podsumowanie konkursów


?wi?to Patrona to uroczysto??, która na sta?e wpisa?a si? w kalendarz uroczysto?ci i imprez Szko?y Podstawowej w ?liwicach.
13 stycznia 2017 nasz patron Ks. Erhard Staniszewski obchodzi?by swoje 111 urodziny, natomiast nasza szko?a ?wi?towa?a 16 rocznic? nadania Imienia Szkole.
Dzie? rozpocz?? si? dwiema lekcjami wg planu. Nast?pnie uczniowie, nauczyciele i pracownicy szko?y uczestniczyli we mszy ?w. w intencji uczniów i ich rodziców, nauczycieli i pracowników szko?y. Po powrocie do szko?y wszystkie klasy uda?y si? do swych sal lekcyjnych na po?ywny i s?odki pocz?stunek przygotowany przez rodziców. Nast?pnie klasy I- III uda?y si? do GOK-u w ?liwicach, gdzie odby? si? Karnawa?owy Bal Przebiera?ców z udzia?em wodzireja. Zabawa by?a ciekawa i wspania?a.
Uczniowie klas IV - VI mieli okazj? wykaza? si? aktorskim talentem podczas "Zabawy w Teatr". W krótkim czasie z wykorzystaniem rekwizytów i podanego s?ownictwa przygotowali humorystyczne scenki. Ka?da klasa wykaza?a si? oryginalnym i pomys?owym przedstawieniem, które zrobi?o wra?enie na widzach. Na koniec podsumowany zosta? Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie dla klas IV. Wr?czone zosta?y nagrody dla uczniów, którzy wykazali si? najwi?ksz? wiedz? o patronie, a nagrody te odebrali: ?ukasz Belicki, Karol Kie?bratowski i Kornelia Zander.
O tym,?e pami?tamy o naszym patronie ?wiadcz? równie? kwiaty i znicze z?o?one na grobie Ks. Erharda Staniszewskiego przez uczniów klasy V a. W szkolnym k?ciku patrona w dniu jego ?wi?ta zawsze s? ?wie?e ró?e.
FILHARMONIA W NASZEJ SZKOLE

Po raz pierwszy w 2017 roku odwiedzili nas arty?ci z audycj? muzyczn?.
Tym razem by?y to polskie ta?ce narodowe.
Arty?ci zata?czyli poloneza, kujawiaka, krakowiaka, oberka oraz mazura prezentuj?c przy tym odpowiednie stroje.
Muzyk? do ta?ca przygotowa? akordeonista.
Wigilia pracowników szko?y

Podsumowaniem dnia by?y wigilie klasowe a w nich dzielenie si? op?atkiem, sk?adanie ?ycze?, wymiana podarków, ?piewanie kol?d, pocz?stunek przy wigilijnym stole.
Tak?e pracownicy szko?y spotkali si? przy wigilijnym stole.
Strona 5 z 33 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
ZHP
Portal edukacyjny robotyki
Plan zajÄ?Ä?
Wymiana polsko-niemiecka
Przedszkolaki