Strona G????wna · Download 04.12.2023 14:56:50
Nawigacja
Strona G????wna
Informator szkolny
Download
Kontakt
Galeria
Szukaj

Bezpiecze??stwo w sieci
Misja szko??y
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Najnowszy Użytkownik: Admin_R
Witamy
Strona archiwalna
Szko??y Podstawowej im. Ks. Pra??ata Erharda Staniszewskiego
w ??liwicach


Dyrektor szko??y: mgr in??. Mariola Pawelska, z-ca: mgr Ewa Orlikowska
Adres do korespondencji:
89-530 ??liwice, ul. Szkolna 9
tel.: (52) 3340026, e-mail: spsliwice@wp.pl
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Uczniowie klas czwartych jak co roku odbyli kurs na kart? rowerow?. Przeszli przez wiele etapów wiadomo?ci i umiej?tno?ci praktycznych, które mia?y na celu przygotowanie do odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym.
Jednym z takich etapów jest pierwsza pomoc przedmedyczna. Tych wiadomo?ci i ?wicze? praktycznych dostarczy? jak zwykle niezawodny pan Grzegorz Zieli?ski, któremu bardzo dzi?kujemy za przeprowadzenie szkolenie.
„Kocham mam?, kocham tat?, bo s? moim ca?ym ?wiatem”
Pod tym has?em odby?a si? 29 maja 2017r. uroczysto?? z okazji Dnia Rodziny. Przygotowali j? uczniowie klasy VI a i b pod kierunkiem wychowawców: Hanny Mindryckiej i Lucyny Gornowicz. Opraw? muzyczn? zaj?? si? Roman Mechli?ski.
Wszyscy zaproszeni go?ci mieli okazj? do sp?dzenia razem mi?ych chwil.
Rodzice z e wzruszeniem s?uchali wierszy i piosenek, które by?y wyrazem mi?o?ci i wdzi?czno?ci za ich trud i po?wi?cenie. Mamusie i tatusiowie z u?miechem na twarzy, wielk? dum? a nawet ?ezk? w oku ogl?dali wyst?py swoich pociech. Dzieci da?y wspania?y popis swoich zdolno?ci, umiej?tno?ci recytatorskich, tanecznych, wokalnych oraz talentów muzycznych.
Du?ym zainteresowaniem cieszy?y si? przedstawienia: „Królewna si? nudzi”, „Dzie? jak co dzie?”, ta?ce towarzyskie oraz gra na keyboardzie i gitarze.
W trakcie wyst?pów wszyscy go?cie zostali zaproszeni na s?odki pocz?stunek.
Oprócz gor?cych podzi?kowa? i serdecznych ?ycze? na rodziców i go?ci czeka?a niespodzianka – ma?e upominki przygotowane przez dzieci z poszczególnych klas.
Na zako?czenie uroczysto?ci p. dyr. Gra?yna Wilkowska podzi?kowa?a go?ciom za przybycie oraz z?o?y?a wszystkim zebranym serdeczne ?yczenia.
Uroczysto?? przebiega?a w mi?ej, radosnej i rodzinnej atmosferze.
Czytanie zawsze w modzie
Czytanie zawsze w modzie, jest w modzie, jest w modzie,
Wi?c czytaj ksi??ki co dzie?, by dobry humor mie?!
Czytanie to podstawa, podstawa, podstawa,
Przygoda i zabawa. Czytanie jest the best!
W ramach obchodów Dnia Ksi??ki uczniowie klas VIa i VIb przygotowali przedstawienie pt. "Królewna sie nudzi".
G?ównym celem tego przedsi?wzi?cia by?o promowanie ksi??ki i zach?canie dzieci do czytania.
Uczniowie wcielili si? w role króla, królowej, a przede wszystkim bardzo znudzonej ksi??niczki. ?adne zabawki ani prezenty nie poprawi?y humoru córki króla. Na pomoc przyby?a Baba Jaga wype?niaj?c jej wolny czas obowi?zkami i prac?. Razem z Matyld?, Kotem i Sow? ksi??niczka odnalaz?a drog? do biblioteki. To w?a?nie tam dziewczynka przesta?a si? nudzi?. Ksi??ki wprowadzi?y j? w inny, ciekawszy ?wiat.
Sztuka bardzo si? podoba?a szkolnej publiczno?ci, zosta?a nagrodzona gromkimi brawami. Nad przygotowaniem przestawienia czuwali: Roman Mechli?ski - oprawa muzyczna, Lucyna Gornowicz - gra aktorska, scenografia.
.
Dzie? Matki w klasie pierwszej

Dnia 25 maja w naszej szkole klasa pierwsza uroczy?cie obchodzi?a Dzie? Matki. Zebrane mamy rado?nie oklaskiwa?y przygotowany przez ich pociechy program artystyczny z wierszami, piosenkami i humorystycznymi dialogami.
Nast?pnie dzieci zaprezentowa?y swoje umiej?tno?ci w programie „Mam talent”. Swoim pokazem rozbawi?y mamusie.
Wiele rado?ci zarówno dzieciom jak i mamom sprawi?o odszukiwanie swoich autoportretów.
Uroczysto?? uwie?czy? smaczny tort.
Pomoc dla schroniska w Starogardzie Gda?skkim

Wzorem lat ubieg?ych niedawno odbywa?a si? w naszej szkole loteria fantowa na rzecz bezdomnych zwierz?t. Fanty darowali uczniowie klas IV - VI, a przygotowa?y j? i przeprowadzi?y uczennice klasy VI a pod opiek? p. H. Soleckiej - Piesik. Ka?dy fant wart by? z?otówk?, a niektóre by?y nawet atrakcyjne. Loteria cieszy?a si? wielkim zainteresowaniem, bo praktycznie wszystkie fanty znalaz?y swych nabywców. Dochód z loterii w wysoko?ci 280 z?otych zosta? przekazany do Schroniska dla Zwierz?t w Starogardzie Gda?skim, bo w?a?nie tam obecnie trafiaj? bezdomne zwierz?ta wy?apywane na terenie naszej gminy. Cieszymy si?, ?e chocia? troch? mo?emy pomóc porzuconym zwierzakom. Wszystkim uczniom zaanga?owanym w zorganizowanie tej akcji (ofiarodawcom, kupuj?cym i sprzedaj?cym fanty) sk?adamy serdeczne podzi?kowania
Wycieczka klas czwartych

12 maja odby?a si? wycieczka klas czwartych.
W programie wycieczki by? spektakl w Teatrze Miniatura w Gda?sku "Bajki Robotów" oraz Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni.
To by? niezapomniany i pe?en wra?e? dzie?.
Wycieczk? zorganizowa?y panie: Magdalena Mechli?ska i Katarzyna Mazurkiewicz.
Konkurs przyrodniczy"Przyroda wokó? nas" w Tucholi
27 kwietnia w Tucholi odby? si? konkurs przyrodniczy"Przyroda wokó? nas" organizowany przez Tucholski Park Krajobrazowy i Nadle?nictwo Tuchola dla uczniów szkó? powiatu tucholskiego i chojnickiego. Nasz? szko?? reprezentowa?y cztery zespo?y:
- w kategorii klas I- IV SP uczniowie:
1) Dominik Szreiber, Pawe? Kozielecki i ?ukasz Belicki - klasa IV
2) Marta Janicka, Natalia Dubiela i Karol Kie?bratowski - klasa IV
- w kategorii klas V-VI SP i klas I - III gimnazja uczniowie:
1) Dominika Stosik, Marta Andrearczyk i Kamil Matern - klasa V
2)Maciej Krajewski, Kacper Gali?ski i ?ukasz Belke- klasa V
Zasad? tego konkursu jest to, ?e do fina?u klasyfikuj? si? tylko 4 zespo?y w ka?dej kategorii wiekowej.
W tym roku w kategorii m?odszej startowa?o pi?tna?cie zespo?ów. Zespó?: Dominik, Pawe? i ?ukasz zaj?? 5 miejsce (zdoby? 1 pkt za ma?o), a Marta, Natalia i Karol - miejsce 7 ( za ma?o o 2 pkt)
W kategorii starszej startowa?o 36 zespo?ów. Zespó?: Dominika, Marta i Kamil zaj?? tak?e 5 miejsce ( równie? zdoby? 1 pkt za ma?o). Ostatni zespó? te? nie uzyska? z?ego wyniku.
Szkoda, ?e tak niewiele brakowa?o, a by?by fina? a? dla trzech zespo?ów. Gratulujemy jednak du?ej wiedzy o przyrodzie regionu wszystkim uczestnikom konkursu i ?yczymy powodzenia w przysz?ym roku szkolnym.

Wiosenne potyczki klas I - III

5 maja 2017 roku odby?y si? w naszej szkole wiosenne zawody sportowe klas I-III
„Wiosenne potyczki „. Wszyscy uczniowie z pe?nym zaanga?owaniem pokonywali przygotowane konkurencje. Impreza przebiega?a w duchu uczciwej rywalizacji i dobrej zabawy.
Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali dyplomy i nagrody.
Konstytucja Trzeciego Maja w klasach I - III

Uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja przygotowali uczniowie klas III c i III d. Dzieci recytowa?y wierszyki i ?piewa?y piosenki.
Na koniec podsumowane zosta?y konkursy: kaligraficzny, matematyczny i ortograficzny.
Apel z okazji ?wi?ta Konstytucji 3 Maja klas IV - VI

Dzie? ten upami?tnia uchwalenie pierwszej konstytucji w nowo?ytnej Europie (drugiej na ?wiecie) w 1791 roku. W dokumencie zawarto wiele progresywnych wówczas tez, m.in. zrównano mieszczan i szlacht?, zapewniono ochron? ch?opom, swobod? wyznania, powo?ano dwuizbowy parlament i zniesiono liberum veto.

Apel przygotowa?a klasa VIb pod kierunkiem pani Hanny Mindryckiej oraz zespó? Wokalin pod kierunkiem pana Romana Mechli?skiego.
Na koniec odby?o si? podsumowanie konkursów i zawodów sportowych.
Strona 3 z 33 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
ZHP
Portal edukacyjny robotyki
Plan zajÄ?Ä?
Wymiana polsko-niemiecka
Przedszkolaki