Strona G????wna · Download 22.09.2023 13:52:26
Nawigacja
Strona G????wna
Informator szkolny
Download
Kontakt
Galeria
Szukaj

Bezpiecze??stwo w sieci
Misja szko??y
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Najnowszy Użytkownik: Admin_R
Witamy
Strona archiwalna
Szko??y Podstawowej im. Ks. Pra??ata Erharda Staniszewskiego
w ??liwicach


Dyrektor szko??y: mgr in??. Mariola Pawelska, z-ca: mgr Ewa Orlikowska
Adres do korespondencji:
89-530 ??liwice, ul. Szkolna 9
tel.: (52) 3340026, e-mail: spsliwice@wp.pl
Lekcja przyrody w terenie

W dniu 27 kwietnia 2017 uczniowie klas czwartych oraz uczestnicy kó?ka przyrodniczego z klas pi?tych uczestniczyli we wspania?ej lekcji przyrody w terenie, która odby?a si? na terenie Nadle?nictwa Trzebciny z inicjatywy p. H. Soleckiej - Piesik. Pierwszym punktem by?a obserwacja z punktu widokowego obszaru pokl?skowego po przej?ciu tornado. Tam mali przyrodnicy przekonali si? o ogromie zniszcze? spowodowanych huraganem oraz utwierdzili si? w przekonaniu, ?e le?nicy w?o?yli ogrom pracy w przywracaniu tego terenu do stanu u?ytecznego.Niektórych z nas zaskoczy?a liczba posadzonych ró?norodnych drzew i krzewów.
?cie?ka dydaktyczna "Wypalanki" to drugi punkt naszego wyjazdu. Tu zostali?my podzieleni na cztery grupy. Ka?da grupa otrzyma?a przewodnika- opiekuna le?nika. W tras? wychodzili?my kolejno. Okaza?o si?, ?e wiedz? o lesie mieli?my zdobywa? poprzez zabaw?. Szuka? zatem musieli?my ukrytych kopert z zadaniami. Zadania do rozwi?zania wcale nie by?y ?atwe. Musieli?my wykazywa? si? wiedz? wykraczaj?c? cz?sto poza tre?ci programowe w?a?ciwe dla naszego poziomu nauczania.
Po przej?ciu ca?ej trasy ?cie?ki dydaktycznej, zapoznaniu si? z tablicami informacyjnymi oraz rozwi?zaniu zada? czeka?a na nas niespodzianka przy ognisku. Mi?o by?o si? przy nim ogrza? i odpocz?? po trudach w?drówki piek?c przy tym kie?baski, a cz?sto tak?e ?wie?e bu?eczki.Na koniec nasi le?ni opiekunowie podsumowali nasze zmagania z zadaniami przyrodniczymi. Okaza?o si?, ?e mo?na by?o uzyska? razem 103 punkty. Ile zdobyli?my? Od 73 do 93 punktów, czyli ogólnie dobrze. Za trud w?o?ony w przygotowanie tak ciekawych zaj?? w lesie, za niespodziank? - ognisko z kie?baskami,za nagrody dla ka?dego ucznia sk?adamy Nadle?nictwu w Trzebcinach serdeczne podzi?kowania. Podzi?kowania nale?? si? tak?e opiekunom uczniów- p. M. Mechli?skiej oraz rodzicom uczniów - p. Wies?awie B?k i pani Magdalenie Marchlewskiej. S?dzimy, ?e taka lekcja przyrody na d?ugo pozostanie w pami?ci uczestnikom zaj??.

„Ma?? Ojczyzn? m? nasze Bory s?”

IX edycja Mi?dzyszkolnego Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego
„Ma?? Ojczyzn? m? nasze Bory s?”

odby?a si? w naszej szkole 20 kwietnia 2017r. Konkurs ten zorganizowa?y i przeprowadzi?y panie Halina Solecka-Piesik, Magdalena Mechli?ska przy pomocy pani Renaty Szynder?aty.
W konkursie uczestniczyli uczniowie klas IV i V ze szkó? z Bys?awia, ?liwic i Szko?y Podstawowej nr 5 z Tucholi.
Uczniowie rozwi?zywali zadania matematyczne oraz przyrodniczo – regionalne.
Z zada? regionalnych musieli wykaza? si? wiedz? np. na temat wielko?ci powierzchni gmin powiatu tucholskiego, ich stopnia lesisto?ci, znajduj?cych si? tu osobliwo?ci przyrodniczych i turystycznych oraz wiosek tematycznych. W zadaniach przyrodniczych zmagali si? z rozpoznawaniem ro?lin runa le?nego i wysokich drzew, grzybów i ptaków..
Najlepiej test matematyczny rozwi?za?a Szko?a Podstawowa z Bys?awia, natomiast w kategorii zadania przyrodnicze, najlepiej wypad?a – SP ?liwice.
Ostateczna klasyfikacja wygl?da?a nast?puj?co:
I miejsce – SP Bys?aw
II miejsce – SP nr 5 z Tucholi
III miejsce – SP ?liwice
Dzi?kujemy za udzia? w pracach komisji konkursowej: panu Zenonowi Dejnowskiemu z Nadle?nictwa Woziwoda oraz pani Sylwii Lawrenz z Nadle?nictwa Trzebciny. Dzi?kujemy opiekunom i uczniom za udzia? w konkursie.
Gratulujemy uzyskanych wyników!
BRD 2017 - ETAP GMINNY

W pi?tek 7 kwietnia 2017r. w naszej szkole spotka?y si? dru?yny ze szkó? na etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Bezpiecze?stwa w Ruchu Drogowym.
Turniej przebiega? w trzech etapach:
1) testy o ruchu drogowym, skrzy?owania, w mi?dzyczasie przerwa na dro?d?ówk? i soczek,
2) pierwsza pomoc przedmedyczna przeprowadzona przez ratownika - pana Remigiusza Lemke,
3) miasteczko ruchu drogowego,
4) tor przeszkód.
Dru?yn? zwyci?sk? by?a ta, która zdoby?a najmniejsz? liczb? punktów w ca?ym turnieju.
Walka, jak co roku by?a bardzo wyrównana. Najwi?cej emocji by?o podczas toru przeszkód.
Tym razem dru?ynowo najlepsi okazali si? uczniowie szko?y podstawowej z Li?ska.
Nasz? szko?? reprezentowali: Amelia Gaca, Ewa ?pica, Maciej Krajewski, Maciej Wilkowski.
Wszystkim uczestnikom dzi?kuj? za sportow? rywalizacj? a opiekunom, osobom z obs?ugi i panu ratownikowi za pomoc w realizacji turnieju.
Czerwony Kapturek w j?zyku angielskim

W dniu 6 kwietnia 2017 roku odby?o si? przedstawienie bajki pt. „Czerwony Kapturek” w j?zyku angielskim – „Little Red Riding Hood”.
Przedstawienie przygotowa?a p. Hanna Mindrycka wraz z uczniami klasy IIIc i VIb.
Uczniowie w ciekawy sposób pokazali histori? Czerwonego Kapturka, co spotka?o si? z wielkim zainteresowaniem ze strony dzieci naszej szko?y.
Po przedstawieniu odby?a si? krótka lekcja j. angielskiego – utrwalenie poznanego s?ownictwa. Wszyscy uczniowie bardzo ch?tnie brali udzia? w zabawie.
Przedstawienie "Smerfy" w GOKu w ?liwicach

Uczniowie Szko?y Podstawowej w ?liwicach wraz ze swoimi nauczycielami przygotowali widowisko teatralno – muzyczne pt. „Smerfy”. Na to przedstawienie, które odby?o si? 27. 03. 2017r. zaprosili do Gminnego O?rodka Kultury w ?liwicach swoich rodziców, rodze?stwo, dziadków i innych honorowych go?ci.

Spotkanie to by?o przygotowane specjalnie dla ?ukasza Gradowskiego – chorego ch?opczyka, któremu wszyscy pragniemy pomóc. Podczas przedstawienia zuchy z Gromady Zuchowej ‘Borowiki” prowadzonej przez Lucyn? Janick? kwestowa?y na rzecz ?ukasza. Wcze?niej tego samego dnia tak? zbiórk? pieni?dzy zuchy przeprowadzi?y w szkole. Zebrano 2 763, 97 z?.
Zaproszonych go?ci powita?a Pani Dyrektor Gra?yna Wilkowska, która podzi?kowa?a wszystkim za okazane serce, dobr? wol? i bezinteresown? pomoc. Nast?pnie przy s?odkim pocz?stunku przygotowanym przez rodziców i nauczycieli wszyscy ogl?dali wyst?py. Aktorzy doskonale wcielili si? w swoje role. Gargamela, Klakiera, Hogat? i Smerfy grali uczniowie klas IV – VI przygotowani przez Pani? Juli? Go?ek.

Co robi Gargamel?
Oczywi?cie poszukuje smerfów i prosi o pomoc Hogat?, która w przebraniu dziewczynki i przy pomocy Sasetki znajduje wiosk? smerfów. Wied?ma ?apie Smerfy, potem wykonuje ob??dny i straszny taniec. Zaczynaj? grzmie? pioruny, jest ciemno. Smerfy boj? si?, s? przera?one. Wied?ma w zamian za przys?ug? pragnie po?lubi? Gargamela, a co z tego wynik?o? Widzowie ju? wiedz?.
Opraw? muzyczn? do spektaklu dobra? i opracowa? Pan Roman Mechli?ski, który te? przygotowa? wyst?p szkolnego zespo?u „Wokalin”. Uczniowie ?piewali piosenki, mi?dzy innymi: ”Hej dzieci je?li chcecie”, ‘Serce pik, pik”
Wyst?pom towarzyszy?a te? grupa taneczna z klas II, która przedstawi?a uk?ady taneczne do piosenek o Smerfach. Opiekunka grupy jest Pani Danuta Zaremba. Uczniowie z klasy III d wprowadzili nas w ?wiat magii graj?c na fletach utwory muzyczne. Uczniów przygotowa?a Pani Lucyna Czapska.
Wszystkim, którzy z ?yczliwo?ci? podeszli do naszej inicjatywy gor?co dzi?kujemy – uczniowie i nauczyciele.

Kolejnego dnia bajk? pt. ‘Smerfy” obejrza?y w GOKU w ?liwicach dzieci z Przedszkola „Borowiaczek” ze ?liwic, uczniowie klas 0 – III ze ?liwiczek i z Li?ska oraz uczniowie klas I – VI ze ?liwic.
Spotkania teatralne w Osiu
24 marca 2017r. w Osiu odby?a si? V Gala dni Kultury i Sztuki. Uczniowie naszej szko?y przedstawili bajk? pt. „Smerfy” przygotowan? przez Pani? Juli? Go?ek, Lucyn? Czapsk? Danut? Zaremb? i Romana Mechli?skiego. Po wyst?pach otrzymali?my pami?tkowy dyplom i upominki.
DZIE? DLA ZDROWIA


Dnia 22-03-2017 r. odby?a si? w naszej szkole impreza profilaktyczna pod nazw? „Dzie? dla zdrowia” .
W ramach zada? konkursu wychowawczego uczniowie klas IV-VI rywalizowali najpierw zawodach sportowych na sali gimnastycznej. Panowie Krzysztof Koz?owski i Micha? Krai?ski przygotowali dla ka?dej klasy po dwie ciekawe konkurencje sportowe. Przysporzy?y one uczestnikom i kibicom wielu emocji, rywalizacja by?a bardzo widowiskowa. Nast?pnym punktem programu by?a prezentacja plakatów o tre?ci profilaktycznej, wykonanych przez poszczególne klasy na godzinach wychowawczych. Ocenie jury w sk?adzie: pani dyrektor Gra?yna Wilkowska, pani Joanna Dietrich i pani Iwona Rak podlega?y: has?o profilaktyczne, estetyka wykonania plakatu i jego prezentacja.
Impreza przebieg?a w weso?ej, wiosennej atmosferze. Rywalizuj?ce klasy prezentowa?y si? tak ciekawie, ?e komisja konkursowa mia?a nie lada problem z ocen?. Ostatecznie w wyniku podliczenia punktacji we wszystkich konkurencjach zwyci??y?a klasa VI b. Gratulacje!
Po wr?czeniu nagród i dyplomów na dzieci czeka? w klasach zdrowy pocz?stunek w postaci pysznych, kolorowych kanapek wykonanych przez wyznaczonych uczniów przy pomocy rodziców.
Pierwszy dzie? wiosny :)


Uczniowie klas I-III przemaszerowali przez ?liwice w pierwszy dzie? wiosny.
Kolorowy korowód prowadzi?a klasa pierwsza wraz ze swoj? wychowawczyni? - p. Marzen?.
IX Mi?dzyszkolny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy
Ju? 20 kwietnia 2017 roku odb?dzie si? IX Mi?dzyszkolny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy "
Ma?? Ojczyzn? m? nasze Bory s?", na który zapraszamy zainteresowane udzia?em szko?y.


Materia?y do pobrania
1. Karta zg?oszeniowa
2. Regulamin
Lekcja pokazowa z j. angielskiego
22.02.2017 roku w klasie VIb odby?a si? lekcja j. angielskiego, w której uczestniczyli rodzice.
Lekcj? poprowadzi?a p. Hanna Mindrycka a tematem zaj?? by?o utrwalenie czasownika "to be" w czasie przesz?ym Past Simple.
Uczniowie pracowali w grupach metod? stacji zadaniowych.
Zaproszeni rodzice mogli obserwowa? prac? ich dzieci, z czego byli bardzo zadowoleni.
Kwiaty na grobie patrona
17.02.2017 roku uczniowie klasy VIB wraz z wychowawczyni? p. Hann? MNindryck? z?o?yli kwiaty i znicze na grobie patrona naszej szko?y- ks. Erharda Staniszewskiego.
Strona 4 z 33 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
ZHP
Portal edukacyjny robotyki
Plan zajÄ?Ä?
Wymiana polsko-niemiecka
Przedszkolaki