Strona G????wna · Download 29.02.2024 02:19:51
Nawigacja
Strona G????wna
Informator szkolny
Download
Kontakt
Galeria
Szukaj

Bezpiecze??stwo w sieci
Misja szko??y
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Najnowszy Użytkownik: Admin_R
Witamy
Strona archiwalna
Szko??y Podstawowej im. Ks. Pra??ata Erharda Staniszewskiego
w ??liwicach


Dyrektor szko??y: mgr in??. Mariola Pawelska, z-ca: mgr Ewa Orlikowska
Adres do korespondencji:
89-530 ??liwice, ul. Szkolna 9
tel.: (52) 3340026, e-mail: spsliwice@wp.pl
INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
Zapraszamy WSZYSTKICH uczni??w
na inauguracjÄ? roku szkolnego 2017/2018,
kt??ra odbÄ?dzie siÄ? w poniedzia??ek 4. wrze??nia o godz. 9.00 w sali gimnastycznej Szko??y Podstawowej.

Wcze??niej o godz. 8.00 msza w ko??ciele parafialnym w ??liwicach.


Uroczyste zako??czenie roku szkolnego 2016/2017
Dnia 23 czerwca 2017 po??egnali??my na dwa miesiÄ?ce mury naszej szko??y.
Wycieczka do Arboretum w Wirtach
Dnia 22-06-2017 r. odby???a si??? wycieczka do Aboretum Wirty. Wzi???li w niej udzia??? uczniowie klasy VI A, kt???ra zwyci???y???a w tegorocznym konkursie wychowawczym oraz grupa uczni???w, kt???rzy wyr???nili si??? w mijaj???cym roku szkolnym szczeg???lnymi osi???gni???ciami w nauce, sporcie, pracy na rzecz szko???y, zbi???rce makulatury.
Arboretum Wirty to najstarszy ogr???d dendrologiczny w Polsce. Obecnie na terenie ogrodu ro???nie blisko 145 gatunk???w, odmian i form ro???lin iglastych i 310 li???ciastych a tak???e oko???o 150 gatunk???w runa le???nego. W arboretum znajduje si??? jedyny w Polsce okaz orzecha po???redniego.
Mi???o by???o w przededniu wakacji pospacerowa??? po alejkach ogrodu w???r???d sekwoi, jode??? i i wielu wyj???tkowych okaz???w ro???lin oraz obejrze??? przepi???knie kwitn???cy dere???.
Po zwiedzaniu arboretum laureaci byli go??????mi restauracji K2 w Borzechowie, gdzie zjedli smaczny obiad.
W drodze powrotnej do szko???y zatrzymali???my si??? w miejscu gdzie w 1956 roku odpoczywa??? Karol Wojty???a – ???wi???ty Jan Pawe??? II. Znajduje si??? tam pami???tkowy obelisk.
Podsumowanie konkursów IV - VI
Podsumowanie konkursów I - III
14 czerwca 2017 roku uczniowie klas I-III spotkali si? na apelu , aby podsumowa? ró?ne konkursy szkolne.
Pani Danuta Zaremba wr?czy?a nagrody w konkursie ortograficznym klas II.
Pani Krystyna Król nagrodzi?a uczniów, którzy przeczytali najwi?cej ksi??ek.
Pani wicedyrektor Ewa Orlikowska wr?czy?a nagrody i dyplomy dla dzieci, które zebra?y najwi?ksz? ilo?? makulatury.
Wycieczka klasy IIIC
W dniach 12-13 czerwiec 2017 roku klasa III c by?a na wycieczce w Trójmie?cie. Nasz? przygod? rozpocz?li?my od wizyty w EDU Parku w Gda?sku. Robili?my tam ró?ne do?wiadczenia chemiczne. Kolejnym punktem naszej wycieczki by? koncert organowy w Katedrze Oliwskiej. Po obiedzie pojechali?my do Gdyni. Tam na Skwerze Ko?ciuszki ogl?dali?my statki: okr?ty wojenne i pi?kne ?aglowce. Kupowali?my pami?tki i lody. Pierwszy dzie? wycieczki zako?czyli?my na pla?y. Moczyli?my nogi w morzu, zbierali?my muszelki i bawili?my si? na placu zabaw. Noc sp?dzili?my w M?odzie?owym Schronisku w Gda?sku. By?o tam bardzo przyjemnie, po smacznej kolacji poszli?my spa?. Nast?pny dzie? rozpocz?? si? od ?niadania , potem pakowanie i wyjazd w dalsz? podró?. We wtorek odwiedzili?my ZOO w Oliwie. Podziwiali?my ró?ne zwierz?ta zamieszkuj?ce ten Ogród Zoologiczny. Nast?pnie pojechali?my do Gda?ska. Tam po obiedzie w Domu Harcerza zwiedzali?my Gda?sk. Pan Robert – przewodnik pokaza? nam wspania?e zabytki Gda?ska. Zm?czeni, ale zadowoleni z naszej wycieczki wrócili?my wieczorem do ?liwic.
Nakr?tki dla ?ukasza i inne informacje
Zako?czyli?my akcj? zbierania nakr?tek dla ?ukaszka Gradowskiego. W ci?gu II semestru uda?o nam si? zebra? a? 203,5 kg. Wszystkie przeka?emy rodzicom ch?opca. W I semestrze zbierali?my nakr?tki dla Leosia. Rodzice ch?opca 122,5 kg nakr?tek odebrali w styczniu. Wynik ko?cowy zbiórki nakr?tek wynosi a? 326 kg. Gratulacje i podzi?kowania - dla uczniów i ich rodziców , lub dziadków, lub .....
Ponadto: zgromadzili?my 4 kg p?yt DVD i CD, 50 kg tonerów i tuszy, 42 kg baterii
Podsumowanie zbiórki makulatury
W tym roku uczniowie naszej szko?y równie? okazali si? by? wielkimi przyrodnikami, bowiem w trosce o ochron? przyrody zebrali ??cznie prawie 7,7 ton makulatury. Tak? ilo?? odebrali uczniowie Jakub Zieli?ski i Kacper Muszy?ski pod opiek? pani Emilii Czapskiej i pana Tomasza Czapskiego, którym serdecznie dzi?kujemy za ofiarn? bezinteresowno??.

Osobne podzi?kowania nale?? si? uczniom, którzy przynosili makulatur?.
W ca?ej szkole by?o ich 135.

Rekordzistk? okaza?a si? znów Wiktoria ?ukawska, która w tym roku dostarczy?a rekordow? ilo?? makulatury -
- ponad 800 kg.

Ponad 400 kg - taki wynik osi?gn?li: Karol Dobek i Marta Zieli?ska
( w/w uczniowie oprócz nagród ksi??kowych w nagrod? pojad? na wycieczk?).
Ponad 300 kg dostarczy? Mateusz Janecki,
a ponad 200 kg- -Marcel Dietrich, Anastazja Smagli?ska i Alicja Suszek.

Ponad 100 kg przynie?li: Miko?aj Gibas, Pawe? Kozi?ski, Nikodem Michalski, Julia Trzaskowska, Igor Trzaskowski, Marta Andrearczyk, Patrycja Mechli?ska, Micha? Paul, Jakub Zieli?ski, Maja Mechli?ska i Nikola Witkowska.

Wszystkich uczniów zach?camy do dalszego zbierania makulatury, bo zebrana 1 tona makulatury, to uchronionych przed wyci?ciem a? 17 drzew.
Wyniki Szkolnego Konkursu Przyrodniczego "Odkrywca Tajemnic Przyrody"
Po rozwi?zaniu zada? II etapu wy?onieni zostali Odkrywcy Tajemnic Przyrody w kategorii klas. I tak kolejne miejsca w poszczególnych klasach zajmuj?:
klasy czwarte: ?ukasz Belicki, Pawe? Kozi?ski, Jakub Grzonka
klasy pi?te: ?ukasz Belke, Kamil Matern, Maciej Krajewski
klasy szóste: Marta Hulisz, Patrycja Mechli?ska, Dominika Tryc
Zwyci?zcom Konkursu serdecznie gratulujemy!
39. SPOTKANIA Z PIOSENK? DZIECI?C?

Po raz kolejny zespó? "Wokalin" zaprezentowa? si? na scenie
w Tucholskim O?rodku Kultury.
Po wst?pnym przes?uchaniu konkursowym, które odby?o si? 10 maja 2017r. zespó? zosta? zaproszeny do udzia?u w gali fina?owej na rynku w Tucholi z okazji Dnia Dziecka, gdzie zaprezentowa? si?
w piosence "Do s?o?ca le?"
Zespó? w sk?adzie: Patrycja Go?ek, Dominika Tryc, Alicja Suszek, Julia Witkowska, Szymon Selka, Patrycja Mechli?ska, Izabela Szamocka przygotowa? Roman Mechli?ski.
DZIE? DZIECKA :)

Pierwszego czerwca dyrektor i pracownicy Gminnego O?rodka Kultury zaprosili nas na obchody Dnia Dziecka.
Có? si? tam dzia?o ....! Ci, którzy byli - widzieli, pozostali mog? obejrze? poni?ej ;)
Zabawa by?a fantastyczna.
Strona 2 z 33 < 1 2 3 4 5 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
ZHP
Portal edukacyjny robotyki
Plan zajÄ?Ä?
Wymiana polsko-niemiecka
Przedszkolaki