Strona G????wna · Download 29.02.2024 03:36:48
Nawigacja
Strona G????wna
Informator szkolny
Download
Kontakt
Galeria
Szukaj

Bezpiecze??stwo w sieci
Misja szko??y
U┐ytkownikˇw Online
GoÂci Online: 1
Brak U┐ytkownikˇw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikˇw: 2
Najnowszy U┐ytkownik: Admin_R
Witamy
Strona archiwalna
Szko??y Podstawowej im. Ks. Pra??ata Erharda Staniszewskiego
w ??liwicach


Dyrektor szko??y: mgr in??. Mariola Pawelska, z-ca: mgr Ewa Orlikowska
Adres do korespondencji:
89-530 ??liwice, ul. Szkolna 9
tel.: (52) 3340026, e-mail: spsliwice@wp.pl
Nasze osi─?gni─?cia w bie??─?cym roku

Szanowni Pa??stwo,chcieliby??my poinformowa─?, ??e od dnia 27.11.2017r., zostaje uruchomiona nowa strona internetowa Szko??y Podstawowej w ??liwicach pod adresem NOWA STRONA. Wszystkie nowe wpisy b─?d─? ju?? umieszczane na nowej platformie, natomiast tre??ci zawarte na bie??─?cej stronie staj─? si─? materia??em ju?? archiwalnym.Administrator
Roman Mechli??ski
Nasze Pierwsze spotkania ze sztuk─? teatraln─?.
W dniach 7 - 8 listopada 2017 r. uczniowie klas pierwszych, trzecich i czwartych uczestniczyli w kr??tkiej wycieczce do Grudzi─?dza na pe??ne uroku i humoru przedstawienie teatralne pt. "Ja?? i Ma??gosia".
Po przedstawieniu aktorzy zgodzili si─? na wsp??lne zdj─?cia.
Wycieczka do Tucholi klasy IIIb i IIIc
Dnia 27 wrze??nia 2017r. uczniowie klas IIIb i IIIc wraz z wychowawczyniami wybrali si─? na wycieczk─? do Tucholi. Zwiedzali tam budynek policji.
Policjancie przeprowadzili pogadank─? na temat bezpiecze??stwa w ruchu drogowym. Wiele emocji wywo??a?? policyjny pies, kt??ry wraz ze swoim trenerem zaprezentowa?? swoje umiej─?tno??ci. Nast─?pnie klasy uda??y si─? do technikum le??nego. Tam spotkali si─? z sokolnikami oraz sygnalistami.
Na koniec umilili??my sobie czas w kr─?gielni.
Wr??cili??my u??miechni─?ci i zadowoleni.
Wycieczka do Powiatowej Komendy Policji w Tucholi
10 pa??dziernika 2017r. klasy IVb i IVa wraz z paniami Hann─? Mindryck─? i Lucyn─? Gornowicz pojecha??y na wycieczk─? klasow─? do Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.
Uczniowie pod opiek─? pana policjanta zwiedzi??y budynek komendy, mog??y wej??─? do samochodu policyjnego oraz zobaczy─? psy policyjne.
Wszyscy uczestnicy wycieczki zostali zapoznani z przepisami ruchu drogowego.
Uczniowie byli bardzo zadowoleni z wycieczki do Tucholi.
Pasowanie na ucznia klasy pierwszej szko??y podstawowej

Dzie?? 16 pa??dziernika 2017 r. dla uczni??w klas pierwszych by?? wyj─?tkowy.
Tego dnia, w obecno??ci swoich rodzic??w, wychowawc??w, wicedyrektora i dyrektora szko??y oraz pozosta??ych go??ci z??o??yli ??lubowanie i zostali pasowani na uczni??w.
Podczas uroczysto??ci pierwszaki popisywali si─? recytacj─? wierszy i ??piewem okoliczno??ciowych piosenek. Na zako??czenie uczniowie otrzymali legitymacje szkolne i okoliczno??ciowe dyplomy.
Bank BG?? w ??liwicach ufundowa?? dla dzieci cukierki, opaski odblaskowe, naklejki i ksi─???eczki SKO. W imieniu Banku upominki wr─?czy??a pani dyrektor Mariola Pawelska.
Gratulujemy pierwszakom. S─? od tej chwili prawdziwymi uczniami. ??yczymy by w codziennym szkolnym ??yciu udawa??o im si─? dotrzymywa─? z??o??onych obietnic
Dzie?? Edukacji Narodowej Klasy IV-VII
Dzie?? Edukacji Narodowej Klasy I-III

13 pa??dziernika 2017r. klasy I -III spotka??y si─? na apelu z okazji ??wi─?ta Edukacji Narodowej.
Uczniowie klasy II i klas III zaprezentowa??y wiersze, piosenki i ??yczenia dla nauczycieli i wszystkich pracownik??w szko??y.
Ten dzie?? by?? mi??y i wyj─?tkowy.
:)
DZIE?? PAPIESKI
Dnia 8 pa??dziernika w naszym ko??ciele parafialnym w ??liwicach odby?? si─? monta?? s??owno-muzyczny z okazji Dnia Papieskiego.
W klimat tego dnia wprowadzi?? wszystkich ks. Mariusz i uczennice z Gimnazjum.
Uczniowie ze szko??y podstawowej przedstawili scenk─?, w kt??rej bardzo mocno wybrzmia??y s??owa, ??e warto liczy─? na dobrego kapitana i jemu zaufa─?. W przedstawieniu udzia?? wzi─?li tak??e przedszkolacy z ,,BorowiaczkaÔ??Ô??. Bardzo entuzjastycznie za??piewali piosenk─? w borowiackich strojach. Publiczno??ci spodoba??a si─? ich ??ywa, rokowa interpretacja.
Uczennica gimnazjum zarecytowa??a wiersz o nadziei, nie tej lichej i marnej, lecz tej niez??omnej. W prezentacji multimedialnej zosta??a przedstawiona posta─? ??wi─?tego Jana Paw??a II.
Mottem przewodnim by??y s??owa ,,Nie b??j si─?, wyp??y?? na g??─?bi─?Ô??Ô??. Ponadto wszyscy odm??wili??my dziesi─?tk─? r????a??ca za nas i nasze rodziny wypraszaj─?c Bo??e b??ogos??awie??stwo.
Opraw─? muzyczn─? przygotowa?? pan Roman wraz
z zespo??em ,,SeptetÔ??Ô??
Przedstawienie zako??czy??o si─? za??piewaniem piosenki przez uczni??w ze Szko??y Podstawowej w Li??sku.
Ksi─?dz proboszcz wszystkim serdecznie podzi─?kowa?? i udzieli?? pasterskiego b??ogos??awie??stwa, a dzieci oraz m??odzie?? otrzymali s??odkie pocz─?stunki.
VII ??wiatowy Dzie?? Tabliczki Mno??enia

Szko??y z Polski, Rosji, Kolumbii, Peru, Argentyny i wielu innych zak─?tk??w ??wiata w??─?czy??y si─? do obchod??w tej akcji. W tym doku pad?? rekord wszechczas??w. Udzia?? wzi─???o prawie 4000 szk???? z 32 kraj??w.
W naszej szkole obchodzili??my ten dzie?? po raz pierwszy. Przygotowania trwa??y prawie dwa tygodnie. Efektem by??y kolorowe schody z tabliczk─? mno??enia, dekoracyjne gazetki, plakaty, gry i zabawy w kt??rych g????wnym wodzirejem by??a tabliczka mno??enia (bingo, domino, oraz wiele innych na lekcjach matematyki jak i np. program komputerowy sprawdzaj─?cy znajomo??─? tabliczki mno??enia - lekcje informatyki). W zabaw─? tabliczk─? mno??enia w??─?czali si─? inni nauczyciele za co serdecznie dzi─?kujemy!
Akcja w naszej szkole przebiega??a dzisiejszego dnia nast─?puj─?co.
Na pierwszej godzinie lekcyjnej klasy III-VII szko??y podstawowej oraz klasy gimnazjalne wzi─???y udzia?? w egzaminie pisemnym ze znajomo??ci tabliczki mno??enia (razem oko??o 390 os??b + 20 doros??ych).
Certyfikaty otrzyma??o w??wczas 114 os??b.
Uczniowie, kt??rym si─? nie powiod??o mogli spr??bowa─? swoich si?? podczas przerw w czterech specjalnie wyznaczonych patrolach. Wybrani uczniowie wcielili si─? w role egzaminator??w oraz asystent??w.
Do zabawy zaproszeni zostali r??wnie?? nauczyciele, rodzice
i dziadkowie uczni??w.

Wi─?cej zabawy z matematyk─? ??yczymy!!!


organizatorzy:
mgr Magdalena Mechli??ska
mgr Renata Szynder??ata
Poni??ej za??─?czamy listy os??b, kt??re otrzyma??y certyfikaty oraz zach─?camy do fotorelacji.
Inauguracja roku szkolnego ju?? za nami ...

Tym razem w naszej szkole odby??a si─? Wojew??dzka Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018.Foto poni??ej w "Czytaj wi─?cej", a tak??e link do Fanpage na Facebooku /Gimnazjum-Szko??a Podstawowa/:
Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 Facebook
"Prawdziwa wiedza polega na poznaniu rozmiaru w??asnej niewiedzy"
- Konfucjusz

W nowym roku szkolnym wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom ??yczymy wytrwa??o??ci w d─???eniu do realizacji za??o??onych cel??w.
Aktualne plany dla klas I-III oraz IV-VI
Dla wszystkich zainteresowanych uczni??w, rodzic??w oraz nauczycieli, poni??ej w linkach aktualne plany zaj─?─? lekcyjnych na rok szkolny 2017/2018.

Plan lekcji klasy I-III
Plan lekcji klasy IV-VI
Strona 1 z 33 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa U┐ytkownika

Has│oZapomniane has│o?
WyÂlemy nowe, kliknij TUTAJ.
ZHP
Portal edukacyjny robotyki
Plan zaj─?─?
Wymiana polsko-niemiecka
Przedszkolaki