Pasowanie na ucznia klasy pierwszej szko??y podstawowej
Dodane przez admin dnia

Dzie?? 16 pa??dziernika 2017 r. dla uczni??w klas pierwszych by?? wyj─?tkowy.
Tego dnia, w obecno??ci swoich rodzic??w, wychowawc??w, wicedyrektora i dyrektora szko??y oraz pozosta??ych go??ci z??o??yli ??lubowanie i zostali pasowani na uczni??w.
Podczas uroczysto??ci pierwszaki popisywali si─? recytacj─? wierszy i ??piewem okoliczno??ciowych piosenek. Na zako??czenie uczniowie otrzymali legitymacje szkolne i okoliczno??ciowe dyplomy.
Bank BG?? w ??liwicach ufundowa?? dla dzieci cukierki, opaski odblaskowe, naklejki i ksi─???eczki SKO. W imieniu Banku upominki wr─?czy??a pani dyrektor Mariola Pawelska.
Gratulujemy pierwszakom. S─? od tej chwili prawdziwymi uczniami. ??yczymy by w codziennym szkolnym ??yciu udawa??o im si─? dotrzymywa─? z??o??onych obietnic
Rozszerzona zawartoŠ newsa

'

'