DZIE?? PAPIESKI
Dodane przez Admin_R dnia
Dnia 8 pa??dziernika w naszym ko??ciele parafialnym w ??liwicach odby?? siń? monta?? s??owno-muzyczny z okazji Dnia Papieskiego.
W klimat tego dnia wprowadzi?? wszystkich ks. Mariusz i uczennice z Gimnazjum.
Uczniowie ze szko??y podstawowej przedstawili scenkń?, w kt??rej bardzo mocno wybrzmia??y s??owa, ??e warto liczyń? na dobrego kapitana i jemu zaufań?. W przedstawieniu udzia?? wziń?li tak??e przedszkolacy z ,,Borowiaczka‚??‚??. Bardzo entuzjastycznie za??piewali piosenkń? w borowiackich strojach. Publiczno??ci spodoba??a siń? ich ??ywa, rokowa interpretacja.
Uczennica gimnazjum zarecytowa??a wiersz o nadziei, nie tej lichej i marnej, lecz tej niez??omnej. W prezentacji multimedialnej zosta??a przedstawiona postań? ??wiń?tego Jana Paw??a II.
Mottem przewodnim by??y s??owa ,,Nie b??j siń?, wyp??y?? na g??ń?biń?‚??‚??. Ponadto wszyscy odm??wili??my dziesiń?tkń? r????a??ca za nas i nasze rodziny wypraszajń?c Bo??e b??ogos??awie??stwo.
Oprawń? muzycznń? przygotowa?? pan Roman wraz
z zespo??em ,,Septet‚??‚??
Przedstawienie zako??czy??o siń? za??piewaniem piosenki przez uczni??w ze Szko??y Podstawowej w Li??sku.
Ksiń?dz proboszcz wszystkim serdecznie podziń?kowa?? i udzieli?? pasterskiego b??ogos??awie??stwa, a dzieci oraz m??odzie?? otrzymali s??odkie poczń?stunki.

Rozszerzona zawarto∂ś newsa