Wycieczka do Arboretum w Wirtach
Dodane przez Admin_R dnia
Dnia 22-06-2017 r. odby�a si� wycieczka do Aboretum Wirty. Wzi�li w niej udzia� uczniowie klasy VI A, kt�ra zwyci�y�a w tegorocznym konkursie wychowawczym oraz grupa uczni�w, kt�rzy wyr�nili si� w mijaj�cym roku szkolnym szczeg�lnymi osi�gni�ciami w nauce, sporcie, pracy na rzecz szko�y, zbi�rce makulatury.
Arboretum Wirty to najstarszy ogr�d dendrologiczny w Polsce. Obecnie na terenie ogrodu ro�nie blisko 145 gatunk�w, odmian i form ro�lin iglastych i 310 li�ciastych a tak�e oko�o 150 gatunk�w runa le�nego. W arboretum znajduje si� jedyny w Polsce okaz orzecha po�redniego.
Mi�o by�o w przededniu wakacji pospacerowa� po alejkach ogrodu w�r�d sekwoi, jode� i i wielu wyj�tkowych okaz�w ro�lin oraz obejrze� przepi�knie kwitn�cy dere�.
Po zwiedzaniu arboretum laureaci byli go��mi restauracji K2 w Borzechowie, gdzie zjedli smaczny obiad.
W drodze powrotnej do szko�y zatrzymali�my si� w miejscu gdzie w 1956 roku odpoczywa� Karol Wojty�a – �wi�ty Jan Pawe� II. Znajduje si� tam pami�tkowy obelisk.

Rozszerzona zawarto newsa