Pomoc dla schroniska w Starogardzie Gda?skkim
Dodane przez Admin_R dnia

Wzorem lat ubieg?ych niedawno odbywa?a si? w naszej szkole loteria fantowa na rzecz bezdomnych zwierz?t. Fanty darowali uczniowie klas IV - VI, a przygotowa?y j? i przeprowadzi?y uczennice klasy VI a pod opiek? p. H. Soleckiej - Piesik. Ka?dy fant wart by? z?otówk?, a niektóre by?y nawet atrakcyjne. Loteria cieszy?a si? wielkim zainteresowaniem, bo praktycznie wszystkie fanty znalaz?y swych nabywców. Dochód z loterii w wysoko?ci 280 z?otych zosta? przekazany do Schroniska dla Zwierz?t w Starogardzie Gda?skim, bo w?a?nie tam obecnie trafiaj? bezdomne zwierz?ta wy?apywane na terenie naszej gminy. Cieszymy si?, ?e chocia? troch? mo?emy pomóc porzuconym zwierzakom. Wszystkim uczniom zaanga?owanym w zorganizowanie tej akcji (ofiarodawcom, kupuj?cym i sprzedaj?cym fanty) sk?adamy serdeczne podzi?kowania