Lekcja przyrody w terenie
Dodane przez Admin_R dnia

W dniu 27 kwietnia 2017 uczniowie klas czwartych oraz uczestnicy kó?ka przyrodniczego z klas pi?tych uczestniczyli we wspania?ej lekcji przyrody w terenie, która odby?a si? na terenie Nadle?nictwa Trzebciny z inicjatywy p. H. Soleckiej - Piesik. Pierwszym punktem by?a obserwacja z punktu widokowego obszaru pokl?skowego po przej?ciu tornado. Tam mali przyrodnicy przekonali si? o ogromie zniszcze? spowodowanych huraganem oraz utwierdzili si? w przekonaniu, ?e le?nicy w?o?yli ogrom pracy w przywracaniu tego terenu do stanu u?ytecznego.Niektórych z nas zaskoczy?a liczba posadzonych ró?norodnych drzew i krzewów.
?cie?ka dydaktyczna "Wypalanki" to drugi punkt naszego wyjazdu. Tu zostali?my podzieleni na cztery grupy. Ka?da grupa otrzyma?a przewodnika- opiekuna le?nika. W tras? wychodzili?my kolejno. Okaza?o si?, ?e wiedz? o lesie mieli?my zdobywa? poprzez zabaw?. Szuka? zatem musieli?my ukrytych kopert z zadaniami. Zadania do rozwi?zania wcale nie by?y ?atwe. Musieli?my wykazywa? si? wiedz? wykraczaj?c? cz?sto poza tre?ci programowe w?a?ciwe dla naszego poziomu nauczania.
Po przej?ciu ca?ej trasy ?cie?ki dydaktycznej, zapoznaniu si? z tablicami informacyjnymi oraz rozwi?zaniu zada? czeka?a na nas niespodzianka przy ognisku. Mi?o by?o si? przy nim ogrza? i odpocz?? po trudach w?drówki piek?c przy tym kie?baski, a cz?sto tak?e ?wie?e bu?eczki.Na koniec nasi le?ni opiekunowie podsumowali nasze zmagania z zadaniami przyrodniczymi. Okaza?o si?, ?e mo?na by?o uzyska? razem 103 punkty. Ile zdobyli?my? Od 73 do 93 punktów, czyli ogólnie dobrze. Za trud w?o?ony w przygotowanie tak ciekawych zaj?? w lesie, za niespodziank? - ognisko z kie?baskami,za nagrody dla ka?dego ucznia sk?adamy Nadle?nictwu w Trzebcinach serdeczne podzi?kowania. Podzi?kowania nale?? si? tak?e opiekunom uczniów- p. M. Mechli?skiej oraz rodzicom uczniów - p. Wies?awie B?k i pani Magdalenie Marchlewskiej. S?dzimy, ?e taka lekcja przyrody na d?ugo pozostanie w pami?ci uczestnikom zaj??.


Rozszerzona zawartość newsa