„Ma?? Ojczyzn? m? nasze Bory s?”
Dodane przez Admin_R dnia

IX edycja Mi?dzyszkolnego Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego
„Ma?? Ojczyzn? m? nasze Bory s?”

odby?a si? w naszej szkole 20 kwietnia 2017r. Konkurs ten zorganizowa?y i przeprowadzi?y panie Halina Solecka-Piesik, Magdalena Mechli?ska przy pomocy pani Renaty Szynder?aty.
W konkursie uczestniczyli uczniowie klas IV i V ze szkó? z Bys?awia, ?liwic i Szko?y Podstawowej nr 5 z Tucholi.
Uczniowie rozwi?zywali zadania matematyczne oraz przyrodniczo – regionalne.
Z zada? regionalnych musieli wykaza? si? wiedz? np. na temat wielko?ci powierzchni gmin powiatu tucholskiego, ich stopnia lesisto?ci, znajduj?cych si? tu osobliwo?ci przyrodniczych i turystycznych oraz wiosek tematycznych. W zadaniach przyrodniczych zmagali si? z rozpoznawaniem ro?lin runa le?nego i wysokich drzew, grzybów i ptaków..
Najlepiej test matematyczny rozwi?za?a Szko?a Podstawowa z Bys?awia, natomiast w kategorii zadania przyrodnicze, najlepiej wypad?a – SP ?liwice.
Ostateczna klasyfikacja wygl?da?a nast?puj?co:
I miejsce – SP Bys?aw
II miejsce – SP nr 5 z Tucholi
III miejsce – SP ?liwice
Dzi?kujemy za udzia? w pracach komisji konkursowej: panu Zenonowi Dejnowskiemu z Nadle?nictwa Woziwoda oraz pani Sylwii Lawrenz z Nadle?nictwa Trzebciny. Dzi?kujemy opiekunom i uczniom za udzia? w konkursie.
Gratulujemy uzyskanych wyników!

Rozszerzona zawartość newsa