BRD 2017 - ETAP GMINNY
Dodane przez Admin_R dnia

W pi?tek 7 kwietnia 2017r. w naszej szkole spotka?y si? dru?yny ze szkó? na etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Bezpiecze?stwa w Ruchu Drogowym.
Turniej przebiega? w trzech etapach:
1) testy o ruchu drogowym, skrzy?owania, w mi?dzyczasie przerwa na dro?d?ówk? i soczek,
2) pierwsza pomoc przedmedyczna przeprowadzona przez ratownika - pana Remigiusza Lemke,
3) miasteczko ruchu drogowego,
4) tor przeszkód.
Dru?yn? zwyci?sk? by?a ta, która zdoby?a najmniejsz? liczb? punktów w ca?ym turnieju.
Walka, jak co roku by?a bardzo wyrównana. Najwi?cej emocji by?o podczas toru przeszkód.
Tym razem dru?ynowo najlepsi okazali si? uczniowie szko?y podstawowej z Li?ska.
Nasz? szko?? reprezentowali: Amelia Gaca, Ewa ?pica, Maciej Krajewski, Maciej Wilkowski.
Wszystkim uczestnikom dzi?kuj? za sportow? rywalizacj? a opiekunom, osobom z obs?ugi i panu ratownikowi za pomoc w realizacji turnieju.

Rozszerzona zawartość newsa