Przedstawienie "Smerfy" w GOKu w ?liwicach
Dodane przez Admin_R dnia

Uczniowie Szko?y Podstawowej w ?liwicach wraz ze swoimi nauczycielami przygotowali widowisko teatralno – muzyczne pt. „Smerfy”. Na to przedstawienie, które odby?o si? 27. 03. 2017r. zaprosili do Gminnego O?rodka Kultury w ?liwicach swoich rodziców, rodze?stwo, dziadków i innych honorowych go?ci.

Spotkanie to by?o przygotowane specjalnie dla ?ukasza Gradowskiego – chorego ch?opczyka, któremu wszyscy pragniemy pomóc. Podczas przedstawienia zuchy z Gromady Zuchowej ‘Borowiki” prowadzonej przez Lucyn? Janick? kwestowa?y na rzecz ?ukasza. Wcze?niej tego samego dnia tak? zbiórk? pieni?dzy zuchy przeprowadzi?y w szkole. Zebrano 2 763, 97 z?.
Zaproszonych go?ci powita?a Pani Dyrektor Gra?yna Wilkowska, która podzi?kowa?a wszystkim za okazane serce, dobr? wol? i bezinteresown? pomoc. Nast?pnie przy s?odkim pocz?stunku przygotowanym przez rodziców i nauczycieli wszyscy ogl?dali wyst?py. Aktorzy doskonale wcielili si? w swoje role. Gargamela, Klakiera, Hogat? i Smerfy grali uczniowie klas IV – VI przygotowani przez Pani? Juli? Go?ek.

Co robi Gargamel?
Oczywi?cie poszukuje smerfów i prosi o pomoc Hogat?, która w przebraniu dziewczynki i przy pomocy Sasetki znajduje wiosk? smerfów. Wied?ma ?apie Smerfy, potem wykonuje ob??dny i straszny taniec. Zaczynaj? grzmie? pioruny, jest ciemno. Smerfy boj? si?, s? przera?one. Wied?ma w zamian za przys?ug? pragnie po?lubi? Gargamela, a co z tego wynik?o? Widzowie ju? wiedz?.
Opraw? muzyczn? do spektaklu dobra? i opracowa? Pan Roman Mechli?ski, który te? przygotowa? wyst?p szkolnego zespo?u „Wokalin”. Uczniowie ?piewali piosenki, mi?dzy innymi: ”Hej dzieci je?li chcecie”, ‘Serce pik, pik”
Wyst?pom towarzyszy?a te? grupa taneczna z klas II, która przedstawi?a uk?ady taneczne do piosenek o Smerfach. Opiekunka grupy jest Pani Danuta Zaremba. Uczniowie z klasy III d wprowadzili nas w ?wiat magii graj?c na fletach utwory muzyczne. Uczniów przygotowa?a Pani Lucyna Czapska.
Wszystkim, którzy z ?yczliwo?ci? podeszli do naszej inicjatywy gor?co dzi?kujemy – uczniowie i nauczyciele.

Kolejnego dnia bajk? pt. ‘Smerfy” obejrza?y w GOKU w ?liwicach dzieci z Przedszkola „Borowiaczek” ze ?liwic, uczniowie klas 0 – III ze ?liwiczek i z Li?ska oraz uczniowie klas I – VI ze ?liwic.

Rozszerzona zawartość newsa