DZIE? DLA ZDROWIA
Dodane przez Admin_R dnia


Dnia 22-03-2017 r. odby?a si? w naszej szkole impreza profilaktyczna pod nazw? „Dzie? dla zdrowia” .
W ramach zada? konkursu wychowawczego uczniowie klas IV-VI rywalizowali najpierw zawodach sportowych na sali gimnastycznej. Panowie Krzysztof Koz?owski i Micha? Krai?ski przygotowali dla ka?dej klasy po dwie ciekawe konkurencje sportowe. Przysporzy?y one uczestnikom i kibicom wielu emocji, rywalizacja by?a bardzo widowiskowa. Nast?pnym punktem programu by?a prezentacja plakatów o tre?ci profilaktycznej, wykonanych przez poszczególne klasy na godzinach wychowawczych. Ocenie jury w sk?adzie: pani dyrektor Gra?yna Wilkowska, pani Joanna Dietrich i pani Iwona Rak podlega?y: has?o profilaktyczne, estetyka wykonania plakatu i jego prezentacja.
Impreza przebieg?a w weso?ej, wiosennej atmosferze. Rywalizuj?ce klasy prezentowa?y si? tak ciekawie, ?e komisja konkursowa mia?a nie lada problem z ocen?. Ostatecznie w wyniku podliczenia punktacji we wszystkich konkurencjach zwyci??y?a klasa VI b. Gratulacje!
Po wr?czeniu nagród i dyplomów na dzieci czeka? w klasach zdrowy pocz?stunek w postaci pysznych, kolorowych kanapek wykonanych przez wyznaczonych uczniów przy pomocy rodziców.
Rozszerzona zawartość newsa