Imieniny szko?y i podsumowanie konkursów
Dodane przez Admin_R dnia


?wi?to Patrona to uroczysto??, która na sta?e wpisa?a si? w kalendarz uroczysto?ci i imprez Szko?y Podstawowej w ?liwicach.
13 stycznia 2017 nasz patron Ks. Erhard Staniszewski obchodzi?by swoje 111 urodziny, natomiast nasza szko?a ?wi?towa?a 16 rocznic? nadania Imienia Szkole.
Dzie? rozpocz?? si? dwiema lekcjami wg planu. Nast?pnie uczniowie, nauczyciele i pracownicy szko?y uczestniczyli we mszy ?w. w intencji uczniów i ich rodziców, nauczycieli i pracowników szko?y. Po powrocie do szko?y wszystkie klasy uda?y si? do swych sal lekcyjnych na po?ywny i s?odki pocz?stunek przygotowany przez rodziców. Nast?pnie klasy I- III uda?y si? do GOK-u w ?liwicach, gdzie odby? si? Karnawa?owy Bal Przebiera?ców z udzia?em wodzireja. Zabawa by?a ciekawa i wspania?a.
Uczniowie klas IV - VI mieli okazj? wykaza? si? aktorskim talentem podczas "Zabawy w Teatr". W krótkim czasie z wykorzystaniem rekwizytów i podanego s?ownictwa przygotowali humorystyczne scenki. Ka?da klasa wykaza?a si? oryginalnym i pomys?owym przedstawieniem, które zrobi?o wra?enie na widzach. Na koniec podsumowany zosta? Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie dla klas IV. Wr?czone zosta?y nagrody dla uczniów, którzy wykazali si? najwi?ksz? wiedz? o patronie, a nagrody te odebrali: ?ukasz Belicki, Karol Kie?bratowski i Kornelia Zander.
O tym,?e pami?tamy o naszym patronie ?wiadcz? równie? kwiaty i znicze z?o?one na grobie Ks. Erharda Staniszewskiego przez uczniów klasy V a. W szkolnym k?ciku patrona w dniu jego ?wi?ta zawsze s? ?wie?e ró?e.
Rozszerzona zawartość newsa