Spotkanie z pisark?
Dodane przez Admin_R dnia

W pierwszych dniach grudnia odby?o si? spotkanie z p. Mart? Polak, autork? zbioru wierszy o czterech porach roku, adresowanego do dzieci klas m?odszych. "Pory roku " to ksi??ka pi?knie ilustrowana. S?owo i obraz rozbudzaj? wyobra?ni? i uwra?liwiaj? na pi?kno otaczaj?cego ?wiata. Pani Marta Polak uj??a wszystkich swoj? osobowo?ci?, pe?n? ciep?a i ?yczliwo?ci. Uczniowie klas czwartych w skupieniu s?uchali czytanych przez ni? utworów. Dowiedzieli si?, ?e poetka mieszka nad morzem, w Gda?sku. Lubi spacerowa?, przygl?da? si? ?wiatu, szczególnie motylom. Dzieci zadawa?y mnóstwo pyta?, na które pani Marta z ch?ci? odpowiada?a. Wszystkich zaciekawi?a m. in. informacja, ?e poetka wydaje i redaguje miesi?cznik "Dobre Wiadomo?ci". Ze spotkania wszyscy wyszli "uskrzydleni", ?wiat wyda? si? lepszy i pi?kniejszy. Pani Marcie podzi?kowali?my upominkiem ?wi?tecznym wykonanym przez dzieci.

Rozszerzona zawartość newsa