Wycieczka do Muzeum Indian Pó?nocnoameryka?skich im. Sat-Okha w Wymys?owie
Dodane przez Admin_R dnia
Wycieczka do Muzeum Indian Pó?nocnoameryka?skich
im. Sat-Okha w Wymys?owie
Dnia 16-06-2016 roku odby?a si? wycieczka do Muzeum Indian Pó?nocnoameryka?skich w Wymys?owie.
Uczestnikami byli zwyci?zcy tegorocznego konkursu wychowawczego – klasa VA, cz??? uczniów klasy VB oraz uczniowie klas VI, którzy napisali najlepiej egzamin zewn?trzny, lub wyró?nili si? w inny sposób.
W?a?ciciel utytu?owanego nagrodami gospodarstwa agroturystycznego – pan Jan K?odzi?ski oprowadzi? dzieci po tym jedynym w Europie muzeum, w którym znajduj? si? oryginalne eksponaty – przedmioty u?ywane przez Indian w ?yciu codziennym i od ?wi?ta. Przybli?ona im zosta?a tak?e posta? Stanis?awa Sup?atowicza - Sat-Okha, ?o?nierza AK. Historia jego ?ycia jest niezwykle ciekawa. By? synem polskiej uciekinierki z Syberii Stanis?awy Sup?atowicz, oraz wojennego wodza plemienia Szaunisów (Szawanezów) Leoo-Karko-Ono-Ma (Wysokiego Or?a). Dzieci bardzo zainteresowa?a opowie?? i ogl?dane przedmioty, pe?ne wra?e? wróci?y do domu.