Zako?czenie roku szkolnego 2015/2016
Dodane przez admin dnia
W dniu 24.06.2016 o godz. 8:00 msz? ?wi?t? w Ko?ciele parafialnym rozpocz?to uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2015/2016 r. Kolejna cz??? uroczysto?ci odby?a si? na sali gimnastycznej, na której o godz. 9:00 rozleg? si? ostatni dzwonek. Po krótkim przemówieniu Pani Dyrektor Gra?yny Wilkowskiej, rozpocz??a si? uroczysto?? wr?czenia nagród uczniom, którzy wyró?nili si? swoimi osi?gni?ciami w nauce lub sporcie. Nast?pnie zaprezentowano muzyczny program artystyczny w wykonaniu uczniów klas 1-3 oraz klasy IVB. Po du?ej dawce zabawy, na koniec cz??ci artystycznej, wszyscy uczniowie rozeszli si? do swoich klas, gdzie wychowawca wr?czy? ?wiadectwa uko?czenia roku szkolnego.
Rozszerzona zawartość newsa