Uroczyste zako?czenie klas szóstych
Dodane przez admin dnia
23-go czerwca 2016 r. o godz. 13:00 msz? ?wi?t? w Ko?ciele parafialnym rozpocz?to uroczyste zako?czenie roku szkolnego dla klas szóstych. Po mszy ?wi?tej uczniowie wraz z wychowawcami i rodzicami udali si? do sali gimnastycznej, na której wr?czone zosta?y ?wiadectwa uko?czenia szko?y podstawowej i nagrody dla wyró?niaj?cych si? w nauce i zachowaniu uczniów. Absolwenci naszej szko?y z?o?yli ?lubowanie na sztandar szko?y, po czym nast?pi?o jego uroczyste przekazanie uczniom klas m?odszych.
Nast?pnie przedstawiono krótki po?egnalny program artystyczny w wykonaniu uczniów klas pi?tych i szóstych. Po zako?czeniu cz??ci artystycznej, wszyscy uczniowie w towarzystwie rodziców i nauczycieli sp?dzili mi?e chwile przy wspólnym stole wspominaj?c miniony czas oraz opowiadaj?c o planach wakacyjnych. Ostatnim punktem tego dnia by?o wspólne ognisko dla absolwentów, rodziców i wychowawców.

Rozszerzona zawartość newsa