Apel pe?en dyplomów
Dodane przez Admin_R dnia
W tym apelu mieli zaszczyt uczestniczy? uczniowie klas IV- VI. Zosta?y na nim podsumowane cztery dzia?ania. Pani Emilia Czapska wr?czy?a nagrody i dyplomy zwyci?zcom w Szkolnym Konkursie z J?zyka Angielskiego dla klas V. Tematyka tego konkursu dotyczy?a wiedzy n a temat Zjednoczonego Królestwa. Zwyci?zc? okaza? si? Kacper Marcula oraz Patrycja Mechli?ska i Patrycja Go?ek.

Pani Renata Szynder?ata uhonorowa?a nagrod? Macieja Krai?skiego, zwyci?zc? Konkursu "Matematyczny As" . Nast?pi?o te? podsumowanie zbiórek surowców wtórnych. Kolejne miejsca zajmowa?y klasy: II c, III a, IV a i II d. Za uczestnictwo w zbiórce makulatury wszyscy, którzy przynie?li ponad 100kg otrzymali z r?k opiekunek Samorz?du Uczniowskiego p. Haliny Soleckiej - Piesik i p. Emilii Czapskiej nagrody ksi??kowe. Zwyci?zc? tegorocznej zbiórki makulatury jest Mateusz Janecki z klasy III a, który dostarczy? ponad pó? tony. Niewiele mniej przywioz?a Wiktoria ?ukawska z klasy V b. Trzecie miejsce zaj?? Karol Dobek , ucze? klasy IV b. Wszystkim zbieraj?cym surowce wtórne nale?? si? ogromne podzi?kowania za trosk? o ?rodowisko. Tylko w tym roku szkolnym uczniowie uchronili przed wyci?ciem 160 drzew.
Razem zebrali?my 9440kg makulatury, 340kg nakr?tek, 26kg pustych tonerów, 10kg p?yt CD i DVD, 67kg baterii.
Na koniec pani Agnieszka Masalon podsumowa?a tegoroczny Konkurs Wychowawczy. Zwyci??y?a klasa V a. Drugie miejsce zaj??a klasa V b, a nast?pne VI b. Nagrod? dla zwyci?skich klas jest wycieczka do Wymys?owa. Wszystkim zwyci?zcom serdecznie gratulujemy.